Language of document : ECLI:EU:C:2019:378

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

8 päivänä toukokuuta 2019 (*)

Muutoksenhaku – Henkilöstö – Virkamiehet – Kilpailu – Kumoamistuomio – Kumoamisen ulottuvuus – Kysymyksessä olevien intressien vertailu – Varallaololuetteloiden kumoaminen – Valintamenettelyn läpäisseiden, näihin luetteloihin merkittyjen henkilöiden palvelukseen ottamista koskevien päätösten kumoaminen

Asiassa C-243/18 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 3.4.2018,

Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten, asiamiehinään G. Poszler ja R. Hanak,

valittajana,

ja jossa muuna osapuolena on

Yosu Galocha, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan A. Asmaryan Degtyareva, abogada,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-C. Bonichot (esittelevä tuomari) sekä tuomarit C. Toader, A. Rosas, L. Bay Larsen ja M. Safjan,

julkisasiamies: M. Bobek,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 29.1.2019 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1        Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (jäljempänä Fusion for Energy) vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 25.1.2018 antaman tuomion Galocha v. Fusion for Energy -yhteisyritys (T-561/16, jäljempänä valituksenalainen tuomio, EU:T:2018:29), jolla unionin yleinen tuomioistuin muun muassa kumosi valintamenettelyn F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 varallaololuettelot ja Fusion for Energyn päätökset ottaa palvelukseen valintamenettelyn läpäisseitä, näihin luetteloihin merkittyjä henkilöitä.

 Asian tausta ja unionin yleisessä tuomioistuimessa riitautetut päätökset

2        Fusion for Energy, joka on Euratomin perustamissopimuksen 45 artiklan mukainen yhteisyritys, perustettiin 27.3.2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/198/Euratom (EUVL 2007, L 90, s. 58). Tämän päätöksen liitteessä olevan 4 artiklan, jonka otsikko on ”Oikeushenkilöllisyys”, mukaan tämä yritys on oikeushenkilö ja sillä on osakkaidensa lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla laajin oikeushenkilölle kansallisen lainsäädännön mukaan kuuluva oikeuskelpoisuus.

3        Yosu Galocha työskenteli Fusion for Energyn tiloissa Barcelonassa (Espanja) 23.4.2014 alkaen tilapäisenä työntekijänä ja 5.5.2015 alkaen ulkopuolisena toimeksisaajana. Fusion for Energyn ja yrityksen, jonka palveluksessa kantaja työskenteli, välinen sopimus päättyi vuoden 2016 helmikuussa, eikä kantaja ole sen jälkeen työskennellyt Fusion for Energyn tiloissa.

4        Fusion for Energy julkaisi 5.2.2015 internetsivustollaan avointa toimea koskevan ilmoituksen F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 kahden varallaololuettelon laatimiseksi kustannusvalvonnan tukihenkilöiden palvelukseen ottamista varten; yhteen varallaololuetteloon merkittäisiin neljä valintamenettelyn läpäissyttä henkilöä Fusion for Energyn Barcelonan toimipistettä varten ja toiseen varallaololuetteloon myös neljä valintamenettelyn läpäissyttä henkilöä sen Cadarachen (Ranska) toimipistettä varten.

5        Valintamenettelyn läpäisseet henkilöt oli tarkoitus ottaa palvelukseen Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (jäljempänä palvelussuhteen ehdot) 3 a artiklan mukaisina sopimussuhteisina toimihenkilöinä enintään kolmen vuoden määräajaksi, jota ei voida uusia. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyä koskevia lisätietoja varten kyseessä olevan avointa toimea koskevan ilmoituksen 3 kohdassa viitattiin Fusion for Energyn internetsivustolla julkaistuun hakijoille tarkoitettuun oppaaseen ja palvelussuhteen ehtoihin.

6        Tämän valintamenettelyn aikana saatavilla olleen oppaan 5 kohdan otsikko oli ”Yleiskatsaus valintamenettelystä”.

7        Siinä mainittiin muun muassa valintalautakunnan perustaminen.

8        Kyseisen oppaan 1 osan 5 kohdan, jonka otsikko oli ”Hakemusten arviointi”, kolmannen alakohdan mukaan hakuedellytykset täyttävät hakijat, jotka parhaiten vastaavat haettua profiilia, tultaisiin kutsumaan suulliseen ja kirjalliseen kokeeseen. Tämän 5 kohdan viidennessä alakohdassa todettiin, että hakuedellytykset täyttäville hakijoille lähetetyissä kutsuissa ilmoitettaisiin yksityiskohtaisemmat tiedot suullisen ja kirjallisen kokeen päivämäärästä, kellonajasta ja järjestämispaikasta. Kyseisen 5 kohdan kuudennesta alakohdasta kävi lopuksi ilmi, että hakijat voitiin kutsua suulliseen ja kirjalliseen kokeeseen joko samana päivänä tai useina peräkkäisinä päivinä sen mukaan, kuinka monta heitä oli.

9        Hakijoille tarkoitetun oppaan 2 osan 5 kohdassa, jonka otsikko oli ”Valinta”, olivat peräkkäin otsikot ”Suullinen koe”, ”Kirjallinen koe” ja ”Kokeiden menettelylliset näkökohdat”.

10      Suullista koetta koskevan otsikon alla todettiin, että kyseinen koe oli suunniteltu auttamaan valintalautakunnan jäseniä arvioimaan hakijan antamaa yleisvaikutelmaa ja motivaatiota, hänen kykyään hoitaa tehtäviä, jotka kuvailtiin kyseessä olevan avointa tehtävää koskevan ilmoituksen otsikon ”Vastuualueet” alla, hänen erityisosaamistaan kyseessä olevalla alalla, hänen kykyään ilmaista itseään Fusion for Energyn työkielillä ja hänen kykyään sopeutua monikulttuuriseen ympäristöön.

11      Mainitussa 5 kohdassa todettiin otsikon ”Kirjallinen koe” alla, että tässä kokeessa otetaan huomioon sitä avointa toimea varten vaaditut erityiset taidot, jota varten valintamenettely pantiin vireille, hakijan kirjallisen ilmaisun taso ja esitystapa sekä hakijan yleiset kyvyt ja kielitaito siltä osin kuin sitä tarvittiin työtehtävien suorittamisessa.

12      Otsikon ”Kokeiden menettelylliset näkökohdat” alla olevassa toisessa alakohdassa mainittiin, että hakijoiden arviointi saatetaan päätökseen vasta sitten, kun kukin heistä olisi osallistunut kahteen kokeeseen eli suulliseen ja kirjalliseen kokeeseen, ja että tämä arviointi perustuisi näissä kahdessa kokeessa saatuun tulokseen. Viidennessä luetelmakohdassa muistutettiin muun muassa kiellosta olla millään tavoin yhteydessä valintalautakunnan jäseniin.

13      Galocha toimitti 26.2.2015 hakemuksensa kyseessä olevalla avointa tehtävää koskevalla ilmoituksella käynnistettyyn valintamenettelyyn.

14      Fusion for Energyn henkilöstöasioiden yksikkö kutsui Galochan haastatteluun 17.4.2015 päivätyllä sähköpostiviestillä. Hänelle ilmoitettiin tämän sähköpostiviestin liitteenä olevassa kirjeessä, että haastattelun kesto tulisi olemaan noin 45 minuuttia ja että sen pääkieli olisi englanti, jotta valintalautakunnan jäsenet voisivat paremmin muodostaa hakijasta yleiskuvan ja arvioida hänen motivaatiotaan, hänen kykyään hoitaa tehtäviä, jotka kuvailtiin kyseessä olevan avointa toimea koskevan ilmoituksen otsikon ”Vastuualueet” alla, hänen erityisosaamistaan kyseessä olevalla alalla, hänen kykyään ilmaista itseään Fusion for Energyn työkielillä ja hänen kykyään sopeutua monikulttuuriseen ympäristöön. Tässä kirjeessä ei mainittu kirjallista koetta lainkaan.

15      Galocha osallistui 11.5.2015 kyseessä olevan valintamenettelyn suulliseen kokeeseen.

16      Hänelle tai muille hakijoille ei lähetetty kutsua kirjalliseen kokeeseen.

17      Fusion for Energyn henkilöstöasioiden yksikön päällikkö ilmoitti Galochalle 4.6.2015 päivätyllä sähköpostiviestillä valintalautakunnan nimissä, että kun otetaan huomioon suullinen ja kirjallinen koe, joihin hän oli osallistunut, valintalautakunta oli päättänyt olla merkitsemättä hänen nimeään varallaololuetteloihin.

18      Samana päivänä Galocha toimitti hakemuksen, jossa hän vaati, että tätä päätöstä on tarkasteltava uudelleen valintalautakunnassa, väitti, että minkäänlaista kirjallista koetta ei ollut järjestetty ja vaati, että pelkän suullisen kokeen perusteella suoritetun valinnan tulokset oli kumottava ja että kirjallinen koe oli järjestettävä uudelleen ennen kuin valintalautakunta tekee lopullisen päätöksen.

19      Galocha teki samana päivänä myös Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 90 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan sopimussuhteisiin toimihenkilöihin palvelussuhteen ehtojen 117 artiklan nojalla, mukaisen valituksen työsopimusten tekemistä varten toimivaltaiselle viranomaiselle eli Fusion for Energyn johtajalle. Hänen valituksensa perustui samalle väitteelle ja samoille kumoamista ja uudelleenjärjestämistä koskeville vaatimuksille, jotka hän oli esittänyt valintalautakunnalle.

20      Valintalautakunta hylkäsi 3.7.2015 päivätyllä sähköpostiviestillä Galochan vaatimuksen, joka koski uudelleentarkastelua.

21      Kyseessä olevan valintamenettelyn tulosten perusteella laadittuihin varallaololuetteloihin oli jokaiseen merkitty valintamenettelyn läpäisseen neljän henkilön nimet. Galochan nimeä ei mainittu niissä.

22      Fusion for Energy teki 25.6.2015 työtarjouksen yhdelle valintamenettelyn läpäisseelle, näihin luetteloihin merkitylle henkilölle. Hän aloitti 1.8.2015 tehtävissään Cadarachessa. Fusion for Energy teki 10.7.2015 toiselle valintamenettelyn läpäisseelle hakijalle työtarjouksen. Hän aloitti 1.11.2015 tehtävissään Cadarachessa.

 Asian käsittely ensimmäisessä oikeusasteessa

23      Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 18.8.2015 toimittamallaan kannekirjelmällä Galocha nosti kanteen, jossa hän vaati, että virkamiestuomioistuin

–      kumoaa Fusion for Energyn kustannusvalvonnan tukihenkilön toimia varten järjestämän valintamenettelyn, jonka viitenumero on F4E/CA/ST/FGIV/2015/001,

–      kumoaa kyseessä olevan valintamenettelyn päätteeksi laaditut varallaololuettelot,

–      kumoaa avoimiin toimiin valittujen hakijoiden nimittämiset ja valintalautakunnan ehdottamien ja Fusion for Energyn johtajan valitsemien hakijoidentehtävissä aloittamisen,

–      katsoo, että on perusteltua järjestää uusi valintamenettely kustannusvalvonnan tukihenkilöiden toimien täyttämistä varten,

–      katsoo, että kustannusvalvonnan tukihenkilöiden toimien täyttämistä varten järjestettävän uuden valintamenettelyn yhteydessä on aiheellista järjestää kirjallinen koe, joka on toteutettava välittömästi hakijoiden valitsemista varten,

–      toteaa, että Fusion for Energyn mahdollisuus olla järjestämättä valintamenettelyiden yhteydessä kirjallista koetta, jonka se mainitsi hakijoille tarkoitetun oppaan päivitetyssä versiossa, on kohtuuton ja peruuttaa sen,

–      määrää kaikista toimista, joita se pitää asianmukaisina valintamenettelyn järjestämiseksi uudelleen kyseessä olevan avointa toimea koskevan ilmoituksen ja siinä mainitussa hakijoille tarkoitetussa oppaassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, jolloin suullinen ja kirjallinen koe ovat pakollisia, ja

–      velvoittaa Fusion for Energyn vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

24      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen, joka annettiin 21.5.2014 (EUVL 2014, L 206, s. 1), 51 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin 5.10.2015 (EUVL 2015, C 328, s. 37) ilmoitus, josta käy ilmi kanteen jättämispäivä, vastaajan nimi, oikeusriidan kohde ja kuvaus sekä kanteessa esitetyt vaatimukset.

25      Galocha vaati myös 18.8.2015 toimittamallaan välitoimihakemuksella virkamiestuomioistuimen presidenttiä määräämään niiden päätösten täytäntöönpanon lykkäämisestä, joilla Fusion for Energy nimitti kustannusvalvonnan tukihenkilöitä, ja toissijaisesti määräämään mainittujen työntekijöiden pidättämisestä tehtäviensä hoitamisesta siinä tapauksessa, että he olivat jo aloittaneet tehtävissään.

26      Pääasian menettelyn käsittelyä päätettiin 20.8.2015 lykätä henkilöstösääntöjen 91 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen mukaisesti odotettaessa vastausta Galochan tekemään valitukseen. Tämä valitus hylättiin 30.9.2015.

27      Galocha väitti välitoimihakemuksessaan muun muassa, että jos riidanalaiset nimitykset kumotaan, näistä nimityksistä hyötyneet työntekijät saisivat uudessa valintamenettelyssä, joka tultaisiin järjestämään, etua teoreettisista ja käytännön tiedoista, joita he hänen mukaansa olivat saavuttaneet nimittämisensä jälkeen hoitamissaan tehtävissä. Galochan mukaan asiaan liittyy lisäksi ”mahdollinen vaara” siitä, että Fusion for Energy kohtelee uuden valintamenettelyn yhteydessä edullisemmin kyseessä olevia työntekijöitä, koska se hyötyisi Galochan mukaan siitä, että palvelukseen otetaan hakija, jolla on jo kokemusta avoimena olevasta tehtävästä.

28      Välitoimihakemus hylättiin määräyksellä 1.10.2015, Galocha v. Fusion for Energy -yhteisyritys (F-117/15 R, EU:F:2015:114), ja oikeudenkäyntikuluista määrättiin päätettäväksi myöhemmin. Tässä määräyksessä virkamiestuomioistuimen presidentti totesi, että ”ensi näkemältä” Galochan kanneperuste, joka koski kyseessä olevan avointa toimea koskevan ilmoituksen ja hakijoille tarkoitetun oppaan laiminlyöntiä, oli perusteltu ja että fumus boni juris oli näin ollen olemassa. Virkamiestuomioistuimen presidentti katsoi kyseisen määräyksen 30 kohdassa, että ”ensi näkemältä todettu lainvastaisuus ei koske pelkästään [Galochan] tilannetta vaan vaikuttaa valintamenettelyyn kokonaisuudessaan”.

29      Kyseisessä määräyksessä virkamiestuomioistuimen presidentti totesi seuraavaa:

”29      Oikeuskäytännössä katsotaan vakiintuneesti, että varallaololuettelon laatimiseksi järjestettävien kilpailujen johdosta tehdyistä päätöksistä ei voi aiheutua korjaamatonta vahinkoa hakijalle, joka on joutunut epäedulliseen asemaan kilpailun yhteydessä tapahtuneen sääntöjenvastaisuuden vuoksi, koska kun tällaisen kilpailun yhteydessä järjestetty koe todetaan lainvastaiseksi, hakijan oikeuksia suojataan asianmukaisella tavalla, jos valintalautakunta ja nimittävä viranomainen harkitsevat päätöksiään uudelleen ja pyrkivät muodostamaan oikeudenmukaisen ratkaisun tämän hakijan tapauksessa ilman, että on aiheellista kyseenalaistaa kilpailun koko lopputulosta tai kumota kilpailun johdosta tehtyjä nimityksiä (määräys 1.2.2007, Bligny v. komissio, F-142/06 R, EU:F:2007:20, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30      Edellisessä kohdassa mainittu oikeuskäytäntö koskee kuitenkin avointen kilpailujen seurauksia eikä rajoitetumpien valintakokeiden, kuten sen, johon [Galocha] osallistui, seurauksia. Lisäksi on niin, että vaikka tämä vaati pääasian kanteessa varallaololuettelon ja tehtyjen nimittämisten kumoamista, asian tosiseikoista käy ilmi, että riidanalainen valintamenettely johti vain kahden varallaololuettelon, joissa oli yhteensä kahdeksan valintamenettelyn läpäisseen henkilön nimeä, laatimiseen ja yhden heistä nimittämiseen ja että toinen nimitys oli valmisteilla käsiteltävän kanteen nostamisen ajankohtana. Lisäksi ensi näkemältä todettu lainvastaisuus ei koske pelkästään [Galochan] tilannetta vaan vaikuttaa valintamenettelyyn kokonaisuudessaan. Näin ollen [määräykseen 1.2.2007, Bligny v. komissio (F-142/06 R, EU:F:2007:20), perustuvaa] oikeuskäytäntöä, joka perustuu suhteellisuusperiaatteelle, ei voida käsiteltävässä asiassa soveltaa, eikä se voi johtaa välitoimihakemuksen hylkäämiseen kiireellisyysedellytyksen täyttymättä jäämisen vuoksi.

31      Ne tahot, jotka saavat tehtäväkseen aloittaa uudelleen valintamenettelyn tai jatkaa sitä tämän menettelyn päätteeksi tehtyjen nimityspäätösten kumoamistuomion seurauksena, eivät voi ottaa hakijoiden tutkintojen ja ansioiden arvioimisessa huomioon kokemusta, jonka hakijat ovat saavuttaneet kumottuun nimitykseensä liittyviä tehtäviä hoitaessaan. Tällaisessa tilanteessa katsotaan, että virkaikää ja työkokemusta, jonka valintamenettelyn läpäisseet ne hakijat saavuttivat, joiden nimitys kumottiin, ei ole koskaan saavutettu. Jos valintamenettelyä jatketaan, on kyseisten tahojen tehtävänä päinvastoin valvoa hakijoiden ansioita arvioidessaan, etteivät he myönnä asianomaisille perusteetonta etua. Siltä osin kuin on kyse ’mahdollisesta vaarasta’ siitä, että työsopimusten tekemistä varten toimivaltainen viranomainen kohtelee edullisemmalla tavalla riidanalaisen valintamenettelyn päätteeksi nimitettyjä työntekijöitä, kyseessä on pelkkä väite, eikä voida olettaa, että työsopimusten tekemistä varten toimivaltainen viranomainen toimii lainvastaisella tavalla ottamalla huomioon kumotuista nimityksistä hyötyneiden henkilöiden saavuttaman työkokemuksen.”

30      Virkamiestuomioistuin päätti 1.10.2015 jatkaa pääasian asian käsittelyä.

31      Euroopan unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle 6.7.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2016/1192 (EUVL 2016, L 200, s. 137) 3 artiklan mukaisesti asia siirrettiin unionin yleiseen tuomioistuimeen sellaisena kuin asia oli 31.8.2016.

32      Fusion for Energy totesi vastineessaan, että ainoastaan kahden hakijan kanssa oli tehty työsopimukset ja että toinen heistä aloitti tehtävissään 1.8.2015 ja toinen 1.11.2015. Lisäksi se ilmoitti, että välitoimihakemuksen seurauksena se oli päättänyt lykätä varallaololuetteloiden käyttämistä odotettaessa käsiteltävässä asiassa annettavaa ratkaisua. Vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen pyyntöön Fusion for Energy täsmensi, että varallaololuetteloita oli vain yksi, että se oli jaettu kahteen osaan, joista yksi koski Barcelonaan tarkoitettuja hakijoita ja toinen Cadaracheen tarkoitettuja hakijoita ja että molempiin osiin oli merkitty samojen valintamenettelyn läpäisseiden henkilöiden nimet.

33      Istunto pidettiin 14.9.2017.

 Valituksenalainen tuomio

34      Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että arvioidessaan Galochaa ja muita hakuedellytykset täyttäviä hakijoita ilman kirjallista koetta valintalautakunta ei ollut noudattanut kyseessä olevassa avointa tehtävää koskevassa ilmoituksessa vahvistettua menettelyä, vaikka se oli velvollinen noudattamaan sitä, minkä vuoksi kyseessä oleva valintamenettely oli lainvastainen.

35      Se kumosi näin ollen valintalautakunnan päätöksen olla merkitsemättä Galochan nimeä valintamenettelyn F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 päätteeksi laadittuihin varallaololuetteloihin.

36      Siltä osin kuin on kyse Galochan vaatimuksista, jotka koskivat valintamenettelyn päätteeksi laadittujen varallaololuetteloiden ja näihin luetteloihin merkittyjen valintamenettelyn läpäisseiden henkilöiden palvelukseen ottamista koskevien päätösten kumoamista, unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 65 kohdassa, että oikeudellinen tilanne, jossa Galocha oli ennen valintalautakunnan lainvastaista toimintaa, on lähtökohtaisesti palautettava.

37      Se muistutti valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa, että kun tilanteen saattaminen ennalleen kuitenkin edellyttää paitsi kantajalle osoitetun ja hänelle vastaisen toimen kumoamista, myös kolmansille osoitettujen ja heille edullisten myöhempien toimien kumoamista, nämä myöhemmät toimet voidaan kumota ainoastaan, jos se ei ole kohtuutonta tapahtuneen lainvastaisuuden luonne, kolmansien etu ja yksikön etu huomioon ottaen (tuomio 31.3.2004, Girardot v. komissio, T-10/02, EU:T:2004:94, 85 kohta).

38      Kolmansien edusta unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa myös, että kun otetaan huomioon suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojan periaate, on otettava huomioon kolmansien perusteltu luottamus muun muassa siihen, että heidän nimensä on merkitty varallaololuetteloon ja että heidät on nimitetty avoimeen tehtävään (tuomio 31.3.2004, Girardot v. komissio, T-10/02, EU:T:2004:94, 86 kohta).

39      Unionin yleinen tuomioistuin arvioi kyseessä olevaa tilannetta valituksenalaisen tuomion 68 ja 69 kohdassa seuraavalla tavalla:

”68      Käsiteltävän asian olosuhteissa on kuitenkin niin, että valintamenettelyn läpäisseet henkilöt, joiden nimet merkittiin varallaololuetteloihin, mukaan lukien ne henkilöt, joille Fusion for Energy oli tehnyt työtarjouksen, eivät voi vedota perusteltuun luottamukseen. Kyseessä olevassa avointa toimea koskevassa ilmoituksessa nimittäin todettiin, että kirjallinen koe tullaan järjestämään. Varallaololuettelot laadittiin ja työtarjoukset lähetettiin ilman, että hakijat suorittivat tällaista koetta.

69      Sääntöjenvastaisuuden luonteen vuoksi ei myöskään voida katsoa, että varallaololuetteloiden ja niiden päätösten kumoaminen, joilla valintamenettelyn läpäisseet hakijat, joiden nimet mainitaan näissä luetteloissa, otettiin palvelukseen, olisi kohtuutonta yksikön edun kannalta. Yhtäältä sääntöjenvastaisuus vaikutti kaikkien hakijoiden arviointiin, eikä sitä näin ollen voida oikaista toimenpiteillä, jotka koskevat vain [Galochaa]. Toisaalta käsiteltävänä olevan valintamenettelyn ulottuvuus on hyvin rajallinen.”

40      Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi Galochan vaatimukset ja kumosi valintamenettelyn F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 päätteeksi laaditut varallaololuettelot ja Fusion for Energyn päätökset ottaa palvelukseen valintamenettelyn läpäisseitä, näihin luetteloihin merkittyjä hakijoita. Se hylkäsi kanteen muilta osin ja velvoitti Fusion for Energyn vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

 Valituksessa esitetyt vaatimukset

41      Fusion for Energy vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin

–        kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin kumosi siinä valintamenettelyn F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 varallaololuettelot ja Fusion for Energyn päätökset ottaa palvelukseen valintamenettelyn läpäisseitä, näihin luetteloihin merkittyjä henkilöitä, ja

–        velvoittaa Galochan vastaamaan muutoksenhakumenettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista ja ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista mikäli unionin tuomioistuin antaa lopullisen kumoamistuomion.

42      Galocha, joka oli ensimmäisessä oikeusasteessa kantajana, ei toimittanut valitukseen vastinetta.

 Valituksen tarkastelu

43      Fusion for Energy vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee suhteellisuusperiaatteen loukkaamista. Sen mukaan unionin yleinen tuomioistuin kumosi virheellisesti riidanalaisen valintamenettelyn päätteeksi laaditut varallaololuettelot ja päätökset ottaa palvelukseen näihin varallaololuetteloihin merkittyjä henkilöitä.

 Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa

 Valittajan väitteet

44      Fusion for Energy väittää ainoan valitusperusteensa ensimmäisessä osassa, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi oikeuskäytännössä vahvistettua suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan virkamiesten valitsemista varten järjestettävän kilpailun tapauksessa tulosten kumoaminen kokonaisuudessaan on lähtökohtaisesti kohtuuton seuraamus sääntöjenvastaisuudesta riippumatta sen luonteesta ja siitä, missä määrin se vaikuttaa kilpailun tuloksiin. Euroopan unionin tuomioistuimet suorittavat tapauskohtaisen tutkinnan sen sijaan vain ylennyksiä koskevissa asioissa.

45      Fusion for Energy väittää, että tätä periaatetta olisi tullut soveltaa käsiteltävässä asiassa, koska virkamiesten ja muiden työntekijöiden valintamenettelyt ovat samankaltaisia. Sen mukaan näillä menettelyillä pyritään samaan tavoitteeseen, koska ne merkitsevät unionin toimielimen ja hakijan välisen suhteen alkua, toisin kuin ylentämispäätös, jolla ei muuteta virkamiehen ja hänen toimielimensä välistä suhdetta.

 Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

46      Kuten unionin tuomioistuin on muistuttanut, kun unionin tuomioistuimet lausuvat unionin henkilöstövalintamenettelyitä koskevan toimenpiteen kumoamisesta, niiden on pyrittävä sovittamaan yhteen niiden hakijoiden edut, jotka ovat joutuneet epäedulliseen asemaan tämän menettelyn sääntöjenvastaisuuden vuoksi, muiden hakijoiden etujen kanssa siten, että niiden tehtävänä on ottaa huomioon paitsi haittaa kärsineiden hakijoiden oikeuksien palauttamisen välttämättömyys, myös jo valituiksi tulleiden hakijoiden perusteltu luottamus (ks. tältä osin tuomio 6.7.1993, komissio v. Albani ym., C-242/90 P, EU:C:1993:284, 14 kohta ja tuomio 26.3.2019, Espanja v. parlamentti, C-377/16, EU:C:2019:249, 83 kohta).

47      Tätä varten tämän tuomioistuimen on otettava huomioon kyseessä olevan sääntöjenvastaisuuden luonne ja sen vaikutukset sekä erilaiset mahdolliset toimenpiteet, jotta sovitetaan yhteen tarve varmistaa valittajan, jonka oikeuksia on loukattu, oikeuksien palauttaminen, kolmansien tilanne ja yksikön etu. Kuten virkamiestuomioistuimen presidentti käsiteltävänä olevan asian välitoimimenettelyssä perustellusti katsoi (määräys 1.10.2015, Galocha v. Fusion for Energy -yhteisyritys, F-117/15 R, EU:F:2015:114, 30 kohta), tässä arvioinnissa voi olla merkitystä sillä, kuinka moneen henkilöön valintamenettelyn sääntöjenvastaisuus on vaikuttanut, ja sillä, kuinka moni henkilö läpäisi valintamenettelyn.

48      Tästä oikeuskäytännöstä käy ilmi, että unionin henkilöstövalintamenettelyihin liittyvän toimenpiteen kumoamisesta aiheutuvat seuraukset on määritettävä siten, että otetaan huomioon kullekin erityistilanteelle ominaiset erityiset seikat. Näin ollen ei ole sellaista oikeussääntöä, jonka mukaan kilpailujen tuloksia ei koskaan voida kumota siitä syystä, että tällainen kumoaminen olisi välttämättä kohtuuton seuraus tapahtuneesta sääntöjenvastaisuudesta.

49      Tätä toteamusta tukee unionin tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö, muun muassa tuomio 26.3.2019, Espanja v. parlamentti (C-377/16, EU:C:2019:249, 86 kohta), jossa unionin tuomioistuin kumosi paitsi kiinnostuksenilmaisupyynnön autonkuljettajien palvelukseen ottamista varten, koska hakijoiden kielitaidon osalta oli asetettu syrjiviä edellytyksiä, mutta myös tietokannan, joka sisälsi sellaisten hakijoiden nimet, jotka voitiin ottaa palvelukseen, koska näiden samojen syrjivien edellytysten katsottiin vaikuttavan tietokantaan.

50      Edellä esitetyn valossa on todettava, että käsiteltävän asian olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä kumotessaan kilpailun tulokset kokonaisuudessaan.

51      Tästä seuraa, että Fusion for Energyn ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

 Ainoan valitusperusteen toinen osa

 Valittajan väitteet

52      Fusion for Energy väittää ainoan valitusperusteensa toisessa osassa, että Fusion for Energyn lainvastaisuuden seurauksia arvioidessaan unionin yleinen tuomioistuin määritteli virheellisesti sen tekemän lainvastaisuuden luonteen. Se korostaa, että kaikkia valintamenettelyn osallistujia kohdeltiin samalla tavalla, että virheellä ei ollut vaikutusta valintakriteereihin ja että sillä oli oikeus järjestää valintamenettely ilman kirjallista koetta. Kyseessä ei siis sen mukaan ole tuomiossa 27.11.2012, Italia v. komissio (C-566/10 P, EU:C:2012:752), kyseessä olleen kaltainen olennainen lainvastaisuus, joka oikeuttaa kolmansia koskevien myöhempien toimien kumoamisen.

53      Fusion for Energy arvostelee unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 69 kohdassa omaksumaa näkemystä siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että myöhempien päätösten kumoaminen ei ollut suhteeton toimenpide, koska tapahtunut sääntöjenvastaisuus oli vaikuttanut kaikkien hakijoiden arviointiin. Se väittää, että on mahdollista, ettei tällä sääntöjenvastaisuudella ollut vaikutuksia tiettyihin hakijoihin tai että sen vaikutukset olivat sekä kielteiset että myönteiset. Olosuhteet eivät siis ole Fusion for Energyn mukaan verrattavissa sellaisen kilpailun olosuhteisiin, joka kumotaan kieliä koskevien sääntöjen sellaisen rikkomisen vuoksi, jonka myötä joitakin hakijoita suosittiin muihin hakijoihin nähden.

 Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

54      Tältä osin on muistutettava, että valintamenettelyn lainvastaisuus, josta Fusion for Energyä arvostellaan, ei muodostunut siitä, että valintamenettelyn hakijoita olisi syrjitty, vaan – kuten valituksenalaisen tuomion 46 kohdasta käy ilmi – siitä, ettei valintalautakunta noudattanut avointa toimea koskevassa ilmoituksessa vahvistettuja yksityiskohtaisia menettelysääntöjä, joita sillä oli velvollisuus noudattaa.

55      Fusion for Energy ei ole myöskään näyttänyt, että unionin yleisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tehnyt virheen, kun se vastasi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa väitteeseen, jonka mukaan Fusion for Energyllä oli oikeus järjestää valintamenettely ilman kirjallista koetta, että oikeudellinen kehys, jonka puitteissa sen oli suoritettava hakijoiden ansioiden vertailu, muodostui kyseessä olevasta ilmoituksesta, eikä ilmoituksesta, jonka se halusi tai olisi voinut julkaista.

56      Lisäksi, kuten tämän tuomion 14 kohdasta käy ilmi, Galocha kutsuttiin 17.4.2015 päivätyllä sähköpostilla haastatteluun, joka järjestettiin, jotta valintalautakunnan jäsenet voisivat muodostaa hakijasta yleiskuvan ja arvioida hänen motivaatiotaan, hänen kykyään hoitaa tehtäviä, jotka kuvailtiin kyseessä olevan avointa toimea koskevan ilmoituksen otsikon ”Vastuualueet” alla, hänen erityisosaamistaan kyseessä olevalla alalla, hänen kykyään ilmaista itseään Fusion for Energyn työkielillä ja hänen kykyään sopeutua monikulttuuriseen ympäristöön. Nämä arviointiperusteet vastaavat tämän tuomion 10 kohdassa mainitussa hakijoille tarkoitetussa oppaassa kuvailtuja suullisen kokeen arviointiperusteita.

57      Kuten tämän tuomion 11 kohdassa muistutetaan, hakijoille tarkoitetussa oppaassa todettiin, että kirjallisessa kokeessa tullaan ottamaan huomioon sitä avointa toimea varten vaaditut erityiset taidot, jota varten valintamenettely pantiin vireille, hakijan kirjallisen ilmaisun taso ja esitystapa sekä hakijan yleiset kyvyt ja kielitaito siltä osin kuin ne olivat tarpeelliset hakijan tehtävien suorittamista varten.

58      Edellä esitetystä seuraa, että kummallakin kokeella oli erilainen tavoite, joten koska kirjallista koetta ei järjestetty, hakijoita arvioitiin vain joidenkin mainitun oppaan mukaan huomioon otettavien seikkojen perusteella.

59      Näin ollen Fusion for Energyn valituksenalaisen tuomion 69 kohdan osalta esittämällä arvostelulla ei voida asettaa kyseenalaiseksi päätelmää, jonka mukaan tapahtunut sääntöjenvastaisuus vaikutti kaikkien hakijoiden arviointiin. Vaikutusten puuttumisesta taikka kirjallisen kokeen järjestämisen kielteisistä tai myönteisistä vaikutuksista olisi voinut olla seurauksena, että varallaololuetteloon merkittyjen hakijoiden valinnassa tai luokittelussa oli eroja.

60      Tästä seuraa, että ainoan valitusperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana.

 Ainoan valitusperusteen kolmas osa

 Valittajan väitteet

61      Ainoan valitusperusteen kolmannessa osassa Fusion for Energy väittää, että unionin yleinen tuomioistuin ei vertaillut asianmukaisesti Galochan, palvelukseen otettujen hakijoiden tai varallaololuetteloihin merkittyjen hakijoiden etuja ja yksikön etuja. Valituksenalaisella tuomiolla ei ollut Galochalle lainkaan myönteisiä vaikutuksia, koska hän ei vaatinut vahingonkorvausta ja koska unionin yleinen tuomioistuin ei hyväksynyt vaatimusta uuden valintamenettelyn järjestämisestä. Valituksenalaisella tuomiolla on sitä vastoin kielteisiä vaikutuksia kolmansiin. Joidenkin näiden kolmansien kanssa tehdyt työsopimukset on nimittäin päätettävä ja muut hakijat menettävät paikkansa varallaololuetteloissa.

62      Fusion for Energy arvostelee unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se katsoi valituksenalaisen tuomion 68 kohdassa, että valintamenettelyn läpäisseet henkilöt, joiden nimet mainittiin varallaololuetteloissa, mukaan lukien ne henkilöt, joille Fusion for Energy oli tehnyt työtarjouksen, eivät voi vedota perusteltuun luottamukseen, koska kyseessä olevassa avointa toimea koskevassa ilmoituksessa todettiin, että kirjallinen koe tultaisiin järjestämään, ja koska tämäntyyppistä koetta ei järjestetty ennen työtarjousten lähettämistä.

63      Tällainen väite, joka perustuu siihen seikkaan, että hakijoiden oli oltava tietoisia tapahtuneesta lainvastaisuudesta, koska he eivät olleet suorittaneet kirjallista koetta, on Fusion for Energyn mukaan ristiriidassa sen oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan kolmansille edullisia päätöksiä ei kumottu olosuhteissa, joissa hallinnon tekemä virhe oli Fusion for Energyn tekemää virhettä vakavampi. Tämä viimeksi mainittu viittaa tältä osin tuomioon 5.6.1980, Oberthür v. komissio (24/79, EU:C:1980:145) ja tuomioon 27.11.2012, Italia v. komissio, (C-566/10 P, EU:C:2012:752). Fusion for Energy katsoo rikkoneensa käsiteltävässä asiassa omia sääntöjään eli hakijoille tarkoitettua opasta eikä normihierarkian ylemmäntasoisia sääntöjä, jotka hakijat tuntevat paremmin, jolloin heidän on helpompi havaita tapahtunut lainvastaisuus.

64      Fusion for Energy väittää yksikön edusta, että asianomaisen toimielimen sosiaalinen ilmapiiri on ilmeisellä tavalla vaarassa heikentyä, jos se joutuu irtisanomaan työntekijän työsopimuksen, jolloin työntekijä joutuu palaamaan toiseen jäsenvaltioon.

 Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

65      Kuten tämän tuomion 46 ja 47 artiklassa mainitusta oikeuskäytännöstä lähinnä johtuu, kun kumottua toimea edeltäneen tilanteen palauttaminen edellyttää myöhempien mutta kolmansia koskevien toimien kumoamista, ne voidaan näin ollen kumota ainoastaan, jos se ei ole kohtuutonta muun muassa tapahtuneen lainvastaisuuden luonne ja yksikön etu huomioon ottaen. Suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojan periaate nimittäin edellyttävät, että asiassa sovitetaan yhteen lainvastaisuuden kohteeksi joutuneen asianosaisen intressi siihen, että hänen oikeutensa palautetaan, ja sellaisten kolmansien intressit, joiden oikeudellinen asema on voinut saada heissä aikaan perustellun luottamuksen.

66      Käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan valituksenalaisen tuomion 68 kohdassa, että valintamenettelyn läpäisseet henkilöt, joiden nimet mainittiin varallaololuetteloissa, mukaan lukien ne henkilöt, joille Fusion for Energy oli tehnyt työtarjouksen, eivät voi vedota perusteltuun luottamukseen, koska kyseessä olevassa avointa toimea koskevassa ilmoituksessa todettiin, että kirjallinen koe tultaisiin järjestämään, vaikka varallaololuettelot oli vahvistettu ja työtarjoukset lähetetty ilman, että hakijoille oli järjestetty tällaista koetta.

67      Lisäksi on muistutettava, että Galocha oli nostanut kumoamiskanteen, jonka kohde ja jossa esitetyt vaatimukset julkaistiin 5.10.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL 2015, C 328, s. 37,) sekä esittänyt välitoimihakemuksen, jonka osalta virkamiestuomioistuimen presidentti antoi 1.10.2015 määräyksen Galocha v. Fusion for Energy -yhteisyritys (F-117/15 R, EU:F:2015:114), joka siis annettiin ennen kuin toinen valintamenettelyn läpäisseistä henkilöistä aloitti tehtävissään ja jossa kyseisen tuomioistuimen presidentti totesi, että ”ensi näkemältä” Galochan esittämä kanneperuste, joka koski kyseessä olevan avointa toimea koskevan ilmoituksen ja hakijoille tarkoitetun oppaan rikkomista, oli perusteltu.

68      Yksikön edun osalta on todettava, että unionin yleinen tuomioistuin otti sen huomioon katsoessaan valituksenalaisen tuomion 69 kohdassa, että varallaololuetteloiden kumoamisen ja valintamenettelyn läpäisseiden, näihin luetteloihin merkittyjen henkilöiden palvelukseen ottamista koskevien päätösten kumoamisen ei voitu katsoa olevan kohtuuton seuraus valintamenettelyn kumoamisesta, koska kyseessä oleva sääntöjenvastaisuus vaikutti kaikkien hakijoiden arviointiin ja koska sitä ei voida oikaista vain Galochaa koskevilla toimenpiteillä. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon valintamenettelyn hyvin rajallisen ulottuvuuden, mikä antaa ymmärtää, että voitiin katsoa, että valintamenettelyä olisi helppo jatkaa tai se olisi helppo järjestää uudelleen.

69      Siltä osin kuin on kyse Fusion for Energyn toteamuksista siitä, ettei valituksenalaisella tuomiolla ollut Galochalle myönteisiä vaikutuksia siltä osin kuin hän ei ollut vaatinut vahingonkorvauksia ja hänen vaatimuksensa uuden valintamenettelyn järjestämisestä hylättiin, on katsottava, ettei unionin yleinen tuomioistuin tehnyt oikeudellista virhettä muistuttaessaan tuomionsa 74 kohdassa, että SEUT 270 artiklan ja henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisen kanteen yhteydessä unionin tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa osoittaa hallinnolle määräyksiä (ks. vastaavasti tuomio 9.8.1994, parlamentti v. Meskens, C-412/92 P, EU:C:1994:308, 71 kohta). Vaikka unionin yleinen tuomioistuin ei siis voinut hyväksyä vaatimusta uuden valintamenettelyn järjestämisestä, tämä seikka ei sellaisenaan voi tehdä tyhjäksi Galochan intressiä asianomaisen valintamenettelyn kumoamiseen.

70      Tältä osin on muistutettava, että vahingonkorvauksen myöntämisen osalta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisellä tuomioistuimella on henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan raha-asioita koskevissa riidoissa täysi harkintavalta, jonka puitteissa se voi tarpeen vaatiessa viran puolesta velvoittaa vastaajan maksamaan korvausta vahingosta, joka on aiheutunut sen virheestä, ja tällaisessa tapauksessa arvioida aiheutuneen vahingon kohtuuden mukaan kaikki asiaan liittyvät olosuhteet huomioon ottaen (ks. mm. tuomio 5.6.1980, Oberthür v. komissio, 24/79, EU:C:1980:145, 14 kohta; tuomio 21.2.2008, komissio v. Girardot, C-348/06 P, EU:C:2008:107, 58 kohta ja tuomio 20.5.2010, Gogos v. komissio, C-583/08 P, EU:C:2010:287, 44 kohta).

71      Galochan esittämistä vaatimuksista käy kuitenkin ilmi, että hän toivoi valintamenettelyn tulosten kumoamista saadakseen mahdollisuuden osallistua menettelyyn, joka aloitettaisiin uudelleen alusta tai jota jatkettaisiin, eikä saadakseen vahingonkorvausta. Lisäksi kun unionin yleinen tuomioistuin kumosi yhtäältä päätöksen olla merkitsemättä Galochan nimeä varallaololuetteloihin ja toisaalta nämä varallaololuettelot sekä päätökset ottaa palvelukseen valintamenettelyn läpäisseitä, näihin luetteloihin merkittyjä henkilöitä, se katsoi implisiittisesti, että käsiteltävässä asiassa oli aiheellista palauttaa oikeudellinen tilanne, jossa Galocha oli ennen tapahtunutta lainvastaisuutta, sen sijaan, että hänelle olisi myönnetty vahingonkorvausta.

72      Siltä osin kuin on kyse kahdesta näihin luetteloihin merkitystä hakijasta, on todettava, että vaikka valittaja olisi aloittanut valintamenettelyn uudelleen tai jatkanut sitä avointa toimea koskevaa ilmoitusta noudattaen, näillä kahdella hakijalla olisi ollut mahdollisuus osallistua siihen. Valittajan palvelukseensa ottamista kahdesta hakijasta on todettava, että vaikka muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 60 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti, valittaja ei vaatinut unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä. Lisäksi, kuten tämän tuomion 68 kohdassa todetaan, valintamenettelyn läpäisseet henkilöt eivät voi käsiteltävässä asiassa vedota perusteltuun luottamukseen, joka on erityisen merkityksellinen kolmansien edun arvioinnissa. Joka tapauksessa kaksi ensimmäistä työsopimusta, jotka tulivat voimaan 1.8.2015 ja 1.11.2015, olivat kolmen vuoden työsopimuksia, joita ei voitu uusia. Tästä seuraa, että valittajan palvelukseensa ottamien valintamenettelyn läpäisseiden kahden henkilön suojaamista koskeva valitusperuste on menettänyt merkityksensä.

73      Kaikista näistä seikoista seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä määritellessään, mitkä intressit on otettava huomioon, vertaillessaan niitä, katsoessaan, että päätös kumota valintamenettelyn varallaololuettelot ja Fusion for Energyn päätökset ottaa palvelukseen valintamenettelyn läpäisseitä, näihin varallaololuetteloihin merkittyjä henkilöitä ei ollut kohtuuton seuraus valintamenettelyn kumoamisesta, sekä päättäessään hyväksyä Galochan toisen ja kolmannen kanneperusteen.

74      Tästä seuraa, että ainoan valitusperusteen kolmas osa on hylättävä perusteettomana.

75      Ainoa valitusperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

 Oikeudenkäyntikulut

76      Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan nojalla on niin, että jos valitus on perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista. Tämän työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdassa, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn 184 artiklan 1 kohdan nojalla, määrätään, että asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

77      Koska Galocha ei toimittanut vastinetta, Fusion for Energyn on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Valitus hylätään.

2)      Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Allekirjoitukset


*      Oikeudenkäyntikieli: espanja.