Language of document : ECLI:EU:C:2019:222

Определение на Съда (седми състав) от 19 март 2019 г. —
Sevenfriday/EUIPO

(Дело C733/18 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словната марка „SEVENFRIDAY“ — Производство по възражение — Отхвърляне на заявката за регистрация — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Явно недопустима жалба“

1.      Обжалване — Основания — Липса на точно насочена критика по отношение на обособена част от мотивите на Общия съд, както и на правни доводи в подкрепа на жалбата — Недопустимост

(член 168, параграф 1, буква г) и член 169, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 5)

2.      Обжалване — Основания — Повтаряне на основанията и доводите, изложени пред Общия съд — Недопустимост — Оспорване на тълкуването или прилагането на правото на Съюза от Общия съд — Допустимост

(член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 168, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 5)

3.      Обжалване — Основания — Основание, изложено за първи път в производството по обжалване на съдебен акт — Недопустимост

(член 170, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 5)

4.      Обжалване — Основания — Неправилна преценка на фактитe и доказателствата — Недопустимост — Контрол на Съда върху преценката на фактитe и доказателствата — Изключване, освен в случай на изопачаването им

(член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

(вж. т. 5)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

2)

Sevenfriday AG понася направените от него съдебни разноски.