Language of document : ECLI:EU:C:2019:222

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 19 mars 2019 –
Sevenfriday mot EUIPO

(mål C733/18 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – EU-varumärke – Ansökan om registrering av ordmärket SEVENFRIDAY – Invändningsförfarande – Avslag på registreringsansökan – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 8.1 b – Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning”

1.      Överklagande – Grunder – Avsaknad av precis kritik mot en punkt i tribunalens resonemang och av de rättsliga argument som anförts till stöd för överklagandet – Avvisning

(Domstolens rättegångsregler, artiklarna 168.1 d och 169.2)

(se punkt 5)

2.      Överklagande – Grunder – Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen – Avvisning – Ifrågasättande av tribunalens tolkning eller tillämpning av unionsrätten – Upptagande till sakprövning

(Artikel 256.1 andra stycket FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artikel 168.1 d)

(se punkt 5)

3.      Överklagande – Grunder – Grund som åberopas för första gången i ett överklagande – Avvisning

(Domstolens rättegångsregler, artikel 170.1)

(se punkt 5)

4.      Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens prövning av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkt 5)

Avgörande

1)

Överklagandet avvisas, eftersom det är uppenbart att det inte kan prövas i sak.

2)

Sevenfriday AG ska bära sina rättegångskostnader.