Language of document : ECLI:EU:C:2019:215

Определение на Съда (седми състав) от 14 март 2019 г. —
Hungary Restaurant Company и Evolution Gaming Advisory/Комисия

(Дело C700/18 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Жалба за отмяна — Член 263, шеста алинея ДФЕС — Mомент, от който започва да тече срокът за обжалване по съдебен ред — Жалба, подадена до първата инстанция повече от два месеца след датата на публикуване на съответния акт в Официален вестник на Европейския съюз — Явно неоснователна жалба срещу акта на първата инстанция“

1.      Жалба за отмяна — Срокове — Императивен характер — Служебно разглеждане от съда на Съюза

(член 263, шеста алинея ДФЕС)

(вж. т. 19)

2.      Жалба за отмяна — Срокове — Начален момент — Дата на публикуването на разглеждания акт — Изчисляване

(член 263, шеста алинея ДФЕС)

(вж. т. 21 и 22)

3.      Жалби за отмяна — Срокове — Начален момент — Дата на публикуването на разглеждания акт — Нарушение на правото на ефективна съдебна защита — Липса

(член 6, параграф 1 ДЕС; член 263, шеста алинея ДФЕС; член 47 и член 52, параграф 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

(вж. т. 26)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

2)

Hungary Restaurant Company Kft. и Evolution Gaming Advisory Kft. понасят направените от тях съдебни разноски.