Language of document : ECLI:EU:C:2019:215

Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 14. března 2019 – Hungary Restaurant Company a Evolution Gaming Advisory v. Komise

(věc C-700/18 P)

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Žaloba na neplatnost – Článek 263 šestý pododstavec SFEU – Počátek běhu lhůty pro podání žaloby – Žaloba podaná více než dva měsíce po datu zveřejnění dotyčného aktu v Úředním věstníku Evropské unie – Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“

1.      Žaloba na neplatnost – Lhůty – Kogentní charakter – Přezkum unijním soudem z úřední povinnosti

(Článek 263 šestý pododstavec SFEU)

(viz bod 19)

2.      Žaloba na neplatnost – Lhůty – Počátek – Datum zveřejnění dotčeného aktu – Výpočet

(Článek 263 šestý pododstavec SFEU)

(viz body 21, 22)

3.      Žaloba na neplatnost – Lhůty – Počátek – Datum zveřejnění dotčeného aktu – Porušení práva na účinnou soudní ochranu – Neexistence

(Článek 6 odst. 1 SEU; čl. 263 šestý pododstavec SFEU; Listina základních práv Evropské unie, článek 47 a čl. 52 odst. 7)

(viz bod 26)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá jako zjevně neopodstatněný.

2)

Hungary Restaurant Company Kft. a Evolution Gaming Advisory Kft. ponesou vlastní náklady řízení.