Language of document : ECLI:EU:C:2019:215


 


 Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 14 marca 2019 r. –
Hungary Restaurant Company i Evolution Gaming Advisory / Komisja

(sprawa C700/18 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Skarga o stwierdzenie nieważności – Artykuł 263 akapit szósty TFUE – Początek biegu terminu do wniesienia skargi – Skarga wniesiona ponad dwa miesiące po opublikowaniu danego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Odwołanie oczywiście bezzasadne

1.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin – Bezwzględna przesłanka procesowa – Badanie z urzędu przez sąd Unii

(art. 263 akapit szósty TFUE)

(zob. pkt 19)

2.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin – Rozpoczęcie biegu terminu – Data publikacji danego aktu – Obliczanie

(art. 263 akapit szósty TFUE)

(zob. pkt 21, 22)

3.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin – Rozpoczęcie biegu terminu – Data publikacji danego aktu – Naruszenie prawa do skutecznej ochrony sądowej – Brak

(art. 6 ust. 1 TUE; art. 263 akapit szósty TFUE; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 47, art. 52 ust. 7)

(zob. pkt 26)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2)

Hungary Restaurant Company Kft. i Evolution Gaming Advisory Kft. pokrywają własne koszty.