Language of document : ECLI:EU:C:2019:215

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 14 mars 2019 –
Hungary Restaurant Company och Evolution Gaming Advisory mot kommissionen

(mål C700/18 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – Talan om ogiltigförklaring – Artikel 263 sjätte stycket FEUF – Utgångspunkt för att beräkna tidsfristen för att väcka talan – Talan som väckts mer än två månader efter dagen för offentliggörandet av den berörda rättsakten i Europeiska unionens officiella tidning – Uppenbart att överklagandet är ogrundat”

1.      Talan om ogiltigförklaring – Tidsfrister – Utgör tvingande rätt – Prövning ex officio av unionsdomstolen

(Artikel 263 sjätte stycket FEUF)

(se punkt 19)

2.      Talan om ogiltigförklaring – Tidsfrister – Den tidpunkt då fristen börjar löpa – Datum för offentliggörande av den aktuella rättsakten – Beräkning

(Artikel 263 sjätte stycket FEUF)

(se punkterna 21 och 22)

3.      Talan om ogiltigförklaring – Tidsfrister – Den tidpunkt då fristen börjar löpa – Datum för offentliggörande av den aktuella rättsakten – Åsidosättande av rätten till ett effektivt domstolsskydd – Föreligger inte

(Artikel 6.1 FEU; artikel 263 sjätte stycket FEUF; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 47 och 52.7)

(se punkt 26)

Avgörande

1)

Överklagandet avvisas, eftersom det är uppenbart att det inte kan prövas i sak.

2)

Hungary Restaurant Company Kft. och Evolution Gaming Advisory Kft. ska bära sina egna rättegångskostnader.