Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

Определение на заместник-председателя на Съда от 21 март 2019 г. —
JPMorgan Chase и др./Комисия

(Дело C1/19 P(R)

„Обжалване — Обезпечително производство — Конкуренция — Сектор на лихвените деривати в евро — Решение на Европейската комисия, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Решение 2011/695/ЕС — Отхвърляне на искане за поверително третиране на решението — Информация, за която се твърди, че е поверителна — Публикуване — Принцип на презумпцията за невиновност — Fumus boni juris“

1.      Конкуренция — Административно производство — Опазване на професионалната тайна — Интерес на предприятие от неразкриване на определена информация, свързана с поведението му — Интерес, който не заслужава особена защита, доколкото става дума за предприятия, за които в разпоредителната част на адресирано до тях решение е установено извършването на нарушение

(вж. т. 23—25)

2.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Преценка при спорове относно защитата на поверителна информация — Неизпълнение на условието за fumus boni juris

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС)

(вж. т. 32—36)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association и J.P. Morgan Services LLP да заплатят съдебните разноски по настоящото производство по обжалване, както и по обезпечителното производство по дело C‑1/19 P(R)‑R.