Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

Tiesas priekšsēdētāja vietnieka 2019. gada 21. marta rīkojums –
JPMorgan Chase u.c./Komisija

(lieta C1/19 P(R))

Apelācija – Pagaidu noregulējums – Konkurence – Euro procentu likmju atvasināto instrumentu nozare – Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts EKL 101. panta pārkāpums – Lēmums 2011/695/ES – Pieteikuma par konfidencialitātes piemērošanu lēmumam noraidīšana – Iespējami konfidenciāla informācija – Publicēšana – Nevainīguma prezumpcijas princips – Fumus boni juris

1.      Konkurence – Administratīvais process – Dienesta noslēpuma ievērošana – Uzņēmuma interese, lai noteikta informācija par tā uzvedību netiktu pieminēta – Intereses, kas nav nekādi speciāli aizsargājamas attiecībā uz uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem tiem adresētā lēmuma rezolutīvajā daļā ir konstatēts pārkāpums

(skat. 23.–25. punktu)

2.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Piešķiršanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Vērtējums strīdos par konfidenciālas informācijas aizsardzību – Nosacījuma par fumus boni juris neizpilde

(LESD 278. un 279. pants)

(skat. 32.–36. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt.

2)

JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association un J.P. Morgan Services LLP atlīdzina tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā, kā arī pagaidu noregulējuma tiesvedībā lietā C‑1/19 P(R)-R.