Language of document : ECLI:EU:C:2019:230

Beslut meddelat av domstolens vice ordförande den 21 mars 2019 –
JPMorgan Chase m.fl. mot kommissionen

(mål C1/19 P(R))

”Överklagande – Interimistiskt förfarande – Konkurrens – Sektorn för räntederivat i euro – Europeiska kommissionens beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras – Beslut 2011/695/EU – Avslag på en begäran om konfidentiell behandling av beslutet – Påstått konfidentiella uppgifter – Offentliggörande – Principen om oskuldspresumtion – Fumus boni juris”

1.      Konkurrens – Administrativt förfarande – Iakttagande av tystnadsplikt – Ett företags intresse av att inte lämna ut viss information om dess beteende – Intresse som inte förtjänar något särskilt skydd vad avser företag som i beslutsdelen av ett beslut riktat till dem konstateras ha begått en överträdelse

(se punkterna 23–25)

2.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Bedömning i ett mål avseende skyddet för konfidentiell information – Villkoret om fumus boni juris är inte uppfyllt.

(Artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF)

(se punkterna 32–36)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association och J.P. Morgan Services LLP ska ersätta rättegångskostnaderna i förevarande mål om överklagande och i det interimistiska förfarandet i mål C‑1/19 P(R)‑R.