Language of document : ECLI:EU:C:2019:129

Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 22. januar 2019 –
Kerstens mod Kommissionen

(Sag C-577/18 P)

»Appel – personalesager – skrivelser, hvori sagsøgeren oplyses om genoptagelse af administrative undersøgelser i forbindelse med disciplinære procedurer – annullationssøgsmål – ikke-bebyrdende retsakter – erstatningssøgsmål – afvisning i første instans – appel åbenbart ugrundet«

1.      Tjenestemandssager – akt, der indeholder et klagepunkt – forberedende akt – skrivelser, hvori det meddeles, at administrative undersøgelser i forbindelse med disciplinære procedurer genoptages – afvisning

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

(jf. præmis 26 og 28)

2.      Tjenestemænd – disciplinærordning – procedure – afgørelse om genoptagelse af retsforfølgningen for den samme adfærd efter annullation af en første afgørelse på grund af en procedurefejl – princippet ne bis in idem – tilsidesættelse – foreligger ikke

[Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 50; tjenestemandsvedtægten, bilag IX, art. 9, stk. 3]

(jf. præmis 34-39 og 41)

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Petrus Kerstens bærer sine egne omkostninger.