Language of document :

Преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Modena (Италия), постъпило на 15 януари 2019 г. — Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(Дело C-26/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione tributaria provinciale di Modena

Страни в главното производство

Жалбоподател: Azienda USL di Modena

Ответник: Comune di Sassuolo

Преюдициални въпроси

В съответствие ли е с член 107 ДФЕС — който забранява държавните помощи „под каквато и да било форма“ — член 9, параграф 8 от Законодателен декрет № 23 [от 14 март 2011 г.], който предвижда в полза на органите на италианската Национална здравна служба освобождаването от IMU (еднократен общински данък) за притежаваните недвижими имоти, предназначени само за изпълнението на възложените на органите задачи, ако той се тълкува в смисъл, че предоставя предимство и на AUSL (Местна здравна служба), отдала под наем недвижим имот на търговско дружество със смесен капитал (публичен и частен), от който посочената AUSL притежава 51 %, като търговското дружество предоставя там здравни услуги в условията на конкуренция с други здравни заведения, чийто капитал е изцяло частен, и последицата от това е данъчно предимство, което следва да се квалифицира като държавна помощ и нарушава правилата на свободния пазар?

В съответствие ли е с Договора, т.е. с член 107 ДФЕС — който забранява държавните помощи „под всякаква форма“ — предвиденото в член 11 от Закон 212 [от 27 юли 2000 г.] издаване на задължителни указания съгласно италианското право, доколкото то е пречка член 9, параграф 8 от Законодателен декрет № 23 да се тълкува аналогично на съдебната практика на италианския Върховен съд, постановена в областта на ICI (общински данък върху недвижимите имоти), в смисъл че AUSL не се ползва с освобождаване от IMU, когато недвижимият имот се ползва от акционерно дружество — при все че посоченият публичноправен субект притежава дял от неговия капитал — което извършва там дейност по предоставяне на здравни услуги в условията на конкуренция с търговски дружества, чийто капитал е изцяло частен, и последицата от това е данъчно предимство, което следва да се квалифицира като държавна помощ и нарушава правилата на свободния пазар?

____________