Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. siječnja 2019. uputila Commissione tributaria provinciale di Modena (Italija) – Azienda USL di Modena protiv Comune di Sassuolo

(predmet C-26/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione tributaria provinciale di Modena

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Azienda USL di Modena

Tuženik: Comune di Sassuolo

Prethodna pitanja

Je li članak 9. stavak 8. Zakonodavne uredbe br. 23. koji predviđa da su tijela talijanske državne zdravstvene službe izuzeta iz plaćanja IMU-a za nekretnine koje su isključivo namijenjene njima povjerenim zadaćama, spojiv s člankom 107. UFEU-a koji zabranjuje „svaku potporu koju dodijeli država” ako se tumači na način da je prednost također dodijeljena AUSL-u koji je iznajmio nekretninu trgovačkom društvu u javno-privatnom vlasništvu, u kojem 51 % udjela drži AUSL koji pruža zdravstvene usluge u uvjetima tržišnog natjecanja s druge dvije zdravstvene ustanove koje su isključivo u privatnom vlasništvu, s posljedicom porezne prednosti koja treba biti kvalificirana državnom potporom kršeći pravila slobodnog tržišta?

Je li u skladu s Ugovorom, odnosno s člankom 107. UFEU-a, koji zabranjuje „svaku potporu koju dodijeli država”, talijanski ruling (zahtjev za tumačenje) predviđen člankom 11. Zakona br. 212. koji sprječava tumačenje članka 9. stavka 8. Zakonodavne uredbe br. 23 analogno sudskoj praksi Corte suprema [di cassazione] (Vrhovni kasacijski sud, Italija) u pogledu pitanja ICI-ja, u smislu da AUSL nema pravo na izuzeće od IMU-a kada nekretninu koristi dioničko društvo, iako je njegov kapital djelomično u vlasništvu tog javnog tijela, koji u njoj nudi zdravstvene usluge u uvjetima tržišnog natjecanja s drugim trgovačkim društvima u isključivo privatnom vlasništvu, koja također pružaju zdravstvene usluge, s posljedicom porezne prednosti koju se treba kvalificirati državnom potporom koja krši pravila slobodnog tržišta?

____________