Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Modena (Włochy) w dniu 15 stycznia 2019 r. – Azienda USL di Modena / Comune di Sassuolo

(Sprawa C-26/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Commissione tributaria provinciale di Modena

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Azienda USL di Modena

Strona pozwana: Comune di Sassuolo

Pytania prejudycjalne

Czy art. 9 ust. 8 dekretu legislacyjnego nr 23, który przewiduje zwolnienie jednostek włoskiego krajowego systemu opieki zdrowotnej z jednolitego podatku komunalnego w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych wyłącznie do celów instytucjonalnych, jest niezgodny z art. 107 TFUE, zakazującym pomocy państwa „w jakiejkolwiek formie”, jeżeli interpretowany jest w ten sposób, że przyznaje korzyść również lokalnej jednostce służby zdrowia (AUSL), która wydzierżawiła nieruchomość spółce handlowej o kapitale mieszanym publicznym i prywatnym, w której 51% udziałów należy do tejże lokalnej jednostki służby zdrowia i która świadczy tam usługi opieki zdrowotnej, konkurując z innymi domami opieki zdrowotnej o wyłącznie prywatnym kapitale, uzyskując w ten sposób korzyść podatkową i naruszając zasady wolnego rynku?

Czy jest zgodna z traktatem, a mianowicie z art. 107 TFUE, który zakazuje pomocy państwa „w jakiejkolwiek formie”, włoska indywidualna interpretacja podatkowa, o której mowa w art. 11 ustawy nr 212, która uniemożliwia wykładnię art. 9 ust. 8 dekretu legislacyjnego nr 23 zgodnie z orzecznictwem włoskiego sądu najwyższego w przedmiocie komunalnego podatku od nieruchomości w ten sposób, że lokalnej jednostce służby zdrowia nie przysługuje zwolnienie z jednolitego podatku komunalnego, w przypadku gdy nieruchomość jest użytkowana przez spółkę akcyjną, nawet jeśli jest własnością tego samego podmiotu publicznego, który prowadzi tam działalność z zakresu opieki zdrowotnej, konkurując z innymi spółkami handlowymi o wyłącznie prywatnym kapitale świadczącymi również usługi opieki zdrowotnej, uzyskując w ten sposób korzyść podatkową, którą należy uznać za pomoc państwa naruszającą zasady wolnego rynku?

____________