Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Modena (Taliansko) 15. januára 2019 – Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo

(vec C-26/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale di Modena

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Azienda USL di Modena

Žalovaný: Comune di Sassuolo

Prejudiciálne otázky

Je, resp. nie je, v súlade s článkom 107 ZFEÚ, ktorý zakazuje poskytnutie štátnej pomoci „v akejkoľvek forme“, článok 9 ods. 8 legislatívneho dekrétu [zo 14. marca 2011] č. 23/2011, ktorý stanovuje v prospech subjektov talianskej národnej zdravotnej služby oslobodenie od platenia IMU (jednotná miestna daň) z vlastníctva nehnuteľností určených výlučne na plnenie inštitucionálnych úloh, ak sa vykladá v tom zmysle, že priznáva daňovú úľavu aj AUSL (miestna zdravotná jednotka), od ktorej si prenajala nehnuteľnosť obchodná spoločnosť so zmiešaným verejno-súkromným kapitálom, v ktorej vlastní 51 % akcií samotná AUSL poskytujúca v priestoroch nehnuteľnosti zdravotné služby v rámci hospodárskej súťaže s inými zdravotnými strediskami, ktorých všetok kapitál je súkromný, čím získa daňovú výhodu predstavujúcu štátnu pomoc s narušením pravidiel slobodného trhu?

Je, resp. nie je, v súlade so Zmluvou, teda s článkom 107 ZFEÚ, ktorý zakazuje poskytnutie štátnej pomoci „v akejkoľvek forme“, talianske záväzné daňové stanovisko uvedené v článku 11 zákona [z 27. júla 2000] č. 212/2000, ktoré bráni výkladu článku 9 ods. 8 legislatívneho dekrétu č. 23/2011, tak ako je to podľa judikatúry talianskeho najvyššieho súdu prijatej v oblasti ICI (obecná daň z nehnuteľností) v zmysle, že AUSL nemá nárok na oslobodenie od platenia IMU, ak nehnuteľnosť používa akciová spoločnosť S.p.A., i keď táto verejná inštitúcia vlastní jej akcie a v jej priestoroch vykonáva zdravotnícku činnosť v rámci hospodárskej súťaže s inými obchodnými spoločnosťami, ktorých všetok kapitál je súkromný a ktoré tiež poskytujú zdravotné služby, čím získa daňovú výhodu predstavujúcu štátnu pomoc pri narušení pravidiel slobodného trhu?

____________