Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Modena (Italien) den 15 januari 2019 – Azienda USL di Modena mot Comune di Sassuolo

(Mål C-26/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Modena

Parter i det nationella målet

Klagande: Azienda USL di Modena

Motpart: Comune di Sassuolo

Tolkningsfrågor

Är artikel 9.8 i lagstiftningsdekret nr 23 [av den 14 mars 2011], enligt vilken italienska hälso- och sjukvårdsorgan är undantagna från IMU vad gäller innehav av fastigheter som uteslutande används för institutionella uppgifter, förenlig med artikel 107 FEUF, enligt vilken statligt stöd ’av vilket slag det än är’ är förbjudet, om den förstanämnda bestämmelsen tolkas så, att undantaget även omfattar ett AUSL som har hyrt ut en fastighet till ett affärsdrivande bolag som har både privata och offentliga ägare, där AUSL innehar 51 procent och själv bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i samma fastighet i konkurrens med andra helt privatägda vårdhem, vilket medför en skattefördel som kan kvalificeras som statligt stöd och som påverkar den fria marknaden?

Är det italienska förhandsbeskedet i skattefrågor enligt artikel 11 i lag nr 212 [av den 27 juli 2000], mot bakgrund av vilket artikel 9.8 i ovannämnda lagstiftningsdekret nr 23 inte kan tolkas, i analogi med därmed sammanhängande praxis från [Corte di Cassazione] i fråga om ICI, på så sätt att ett AUSL inte kan undantas från IMU när fastigheten används av ett aktiebolag, i vilket samma offentliga organ visserligen äger en andel, som på fastigheten bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i konkurrens med andra helt privatägda affärsdrivande bolag som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet, vilket medför en skattefördel som kan kvalificeras som statligt stöd och påverkar den fria marknaden, förenligt med artikel 107 FEUF, enligt vilken statligt stöd ’av vilket slag det än är’ är förbjudet?

____________