Language of document :

Жалба, подадена на 1 март 2019 г. от Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd, и Airport Marketing Services Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (шести разширен състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-165/15, Ryanair и Airport Marketing Services/Комисия

(Дело C-203/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd и Airport Marketing Services Ltd (представители: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt и B. Byrne, Solicitor)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени решението на Общия съд от 13 декември 2018 г. по дело T-165/15,

да отмени член 1, параграфи 1 и 2, както и (доколкото засягат член 1, параграфи 1 и 2) членове 3, 4 и 5 от Решение (ЕС) 2015/12271 на Комисията от 23 юли 2014 г. относно държавна помощ SA.22614 (C 53/07), или, при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане, и във всички случаи

да осъди Комисията да заплати разноските на жалбоподателите в настоящото производство по обжалване и в производството по дело T-165/15 пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите твърдят, че обжалваното решение трябва да бъде отменено на следните основания.

Първо, Общият съд приложил неправилно член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз и правото на защита на жалбоподателите в производството пред Комисията. Общият съд допусна грешки, тъй като приел, че трябва да се направи разграничение между специфичните права по член 41, параграф 2 от Хартата и основното право на добра администрация по член 41, параграф 1 от Хартата, че правата по член 41, параграф 2 от Хартата не се прилагат в разследванията за държавни помощи, че има противоречие между член 41, параграфи 1 и 2 от Хартата и членове 107 и 108 ДФЕС и че жалбоподателите могат да се считат единствено за източник на информация в разследването.

Второ, Общият съд нарушил член 107, параграф 1 ДФЕС, тъй като изтълкувал неправилно понятието за предимство. Общият съд допуснал грешки, тъй като приел, че няма йерархия на методологиите за прилагане на критерия за оператора в условията на пазарна икономика, а именно между сравнителния анализ и други методи, че Комисията има право да се отклони от сравнителния анализ и да отхвърли представените от жалбоподателите доказателства за сравнение, както и че при прилагане на критерия за допълнителната рентабилност не е необходимо Комисията да се увери, че очакваните допълнителни разходи и очакваните допълнителни неаеронавигационни приходи отразяват как оператор в условията на пазарна икономика би управлявал летището.

____________

1 Решение (ЕС) 2015/1227 на Комисията от 23 юли 2014 година относно държавна помощ SA.22614 (C 53/07), приведена в действие от Франция в полза на Търговско-промишлената камара на Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services и Transavia (нотифицирано под номер C(2014) 5085) (ОВ L 201, 2015 г., стр. 109).