Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. března 2019 společnostmi Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd proti rozsudku Tribunálu (šestého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-165/15, Ryanair a Airport Marketing Services v. Komise

(Věc C-203/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (zástupci: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 ve věci T-165/15; a

zrušil čl. 1 odst. 1 a 2, a (v rozsahu, v němž se týkají článku 1 odst. 1 a 2) články 3, 4 a 5 rozhodnutí Komise (EU) 2015/12271 ze dne 23. července 2014 o státní podpoře SA.22614 (C 53/07), nebo podpůrně vrátil věc Tribunálu k novému přezkumu; a každopádně

uložil Komisi náhradu nákladů řízení navrhovatelek, které jim vznikly v souvislosti s tímto kasačním opravným prostředkem a v souvislosti s řízením ve věcí T-165/15 před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky tvrdí, že napadený rozsudek by měl být zrušen na základě následujících důvodů.

Zaprvé Tribunál nesprávně použil článek 41 Listiny základních práv EU a právo na obhajobu navrhovatelek v řízení před Komisí. Tribunál chybně rozlišil zvláštní práva podle čl. 41 odst. 2 Listiny a obecné právo na řádnou správu, zakotvené v čl. 41 odst. 1 Listiny; chybně konstatoval, že práva podle čl. 41 odst. 2 Listiny se neuplatní při vyšetřování státní podpory; chybně konstatoval, že existuje rozpor mezi čl. 41 odst. 1 a 2 Listiny a články 107 a 108 SFEU; a chybně konstatoval, že navrhovatelky lze při vyšetřování považovat pouze za zdroj informací.

Zadruhé Tribunál porušil čl. 107 odst. 1 SFEU tím, že nesprávně vyložil pojem výhoda. Tribunál chybně došel k závěru, že pro uplatnění testu subjektu v tržním hospodářství ("STH") neexistuje hierarchie metodik mezi komparativní analýzou a jinými metodami; chybně konstatoval, že Komise byla oprávněna odchýlit se od srovnávací analýzy a zamítnout komparativní důkazy, které předložily navrhovatelky; a chybně došel k závěru, že při uplatňování analýzy inkrementální ziskovosti není nutné, aby se Komise sama ujistila, že očekávané inkrementální náklady a očekávané inkrementální příjmy nepocházející z letecké dopravy odrážejí, jak by provozoval letiště STH.

____________

1 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1227 ze dne 23. července 2014 o státní podpoře SA.22614 (C 53/07) poskytnuté Francií ve prospěch Obchodní a průmyslové komory Pau-Béarn a společností Ryanair, Airport Marketing Services a Transavia (oznámeno pod číslem C(2014) 5085) (Úř. věst. 2015, L 201, s. 109).