Language of document :

Valitus, jonka Ryanair DAC, aiemmin Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd, on tehnyt 1.3.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-165/15, Ryanair ja Airport Marketing Services v. komissio, 13.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-203/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Ryanair DAC, aiemmin Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (edustajat: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, G. Berrisch, Rechtsanwalt ja B. Byrne, solicitor)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 13.12.2018 asiassa T-165/15 antama tuomio on kumottava ja

valtiontuesta SA.22614 (C 53/07) 23.7.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2015/12271 1 artiklan 1 ja 2 kohta sekä (siltä osin kuin ne koskevat 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa) 3, 4 ja 5 artikla on kumottava tai vaihtoehtoisesti asia on palautettava unionin yleiselle tuomioistuimelle uudelleen käsittelyä varten, ja joka tapauksessa

komissio on velvoitettava korvaamaan valittajalle muutoksenhakuasiassa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä asiassa T-165/15 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajan mukaan valituksenalainen tuomio on kumottava seuraavista syistä.

Ensimmäiseksi valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklaa ja valittajan puolustautumisoikeuksia komissiossa käydyssä menettelyssä. Unionin yleinen tuomioistuin teki virheellisesti eron perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen erityisten oikeuksien ja perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yleisen hyvää hallintoa koskevan oikeuden välillä, totesi virheellisesti, että perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia ei sovelleta valtiontukiasian tutkimisessa, että yhtäältä perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan ja toisaalta SEUT 107 ja 108 artiklan välillä on ristiriita ja että kantajia voitiin pitää vain yhtenä tietolähteenä tutkinnassa.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin rikkoi SEUT 107 artiklan 1 kohtaa tulkitsemalla virheellisesti edun käsitettä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että markkinataloustoimijatestissä ei ole menetelmien hierarkiaa vertailevan analyysin ja muiden menetelmien välillä, että komissiolla oli oikeus ottaa lähtökohdaksi vertaileva analyysi ja sivuuttaa kantajien esittämä vertailuun liittyvä selvitysaineisto ja että komission ei tarvitse kannattavuuden lisääntymistä koskevan testin soveltamisen yhteydessä itse osoittaa, että odotettavat lisäkustannukset ja odotettavat muut kuin lentotoimintaan liittyvät lisätulot ilmentävät sitä, miten markkinataloustoimija olisi harjoittanut lentoaseman toimintaa.

____________

1 Valtiontuesta SA.22614 (C 53/07), jonka Ranska on myöntänyt Pau-Béarnin kauppa- ja teollisuuskamarille, Ryanairille, Airport Marketing Services -yhtiölle ja Transavialle, 23.7.2014 annettu komission päätös (EU) 2015/1227 (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5085) (EUVL 2015, L 201, s. 109).