Language of document :

Odvolanie podané 1. marca 2019: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta rozšírená komora) z 13. decembra 2018 vo veci T-165/15, Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(vec C-203/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (v zastúpení: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 vo veci T-165/15 a

zrušil článok 1 ods. 1 a 2, a (v rozsahu, v ktorom sa týkajú článku 1 ods. 1 a 2) články 3, 4 a 5 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/12271 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.22614 (C 53/07), alebo subsidiárne, vrátil vec na ďalšie konanie Všeobecnému súdu, a v každom prípade

uložil Komisii povinnosť nahradiť odvolateľkám trovy konania, ktoré im vznikli v súvislosti s týmto odvolacím konaním a s konaním vo veci T-165/15 pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky tvrdia, že napadnutý rozsudok by mal byť zrušený na základe nasledujúcich odvolacích dôvodov.

Po prvé Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 41 Charty základných práv EÚ a právo na obhajobu odvolateliek v konaní pred Komisiou. Všeobecný súd chybne rozlíšil konkrétne práva podľa článku 41 ods. 2 Charty a všeobecné právo na riadnu správu vecí verejných, zakotvené v článku 41 ods. 1 Charty, chybne rozhodol, že práva podľa článku 41 ods. 2 Charty sa neuplatnia pri vyšetrovaní štátnej pomoci, chybne rozhodol že existuje rozpor medzi článkom 41. ods. 1 a 2 Charty a článkami 107 a 108 ZFEÚ, a chybne rozhodol, že odvolateľky bolo možné pri vyšetrovaní považovať len za zdroj informácií.

Po druhé Všeobecný súd porušil článok 107 ods. 1 ZFEÚ tým, že nesprávne vyložil pojem výhoda. Všeobecný súd chybne vyvodil, že na uplatnenie kritéria podnikateľa v trhovom hospodárstve („PTH“) neexistuje hierarchia metodológií medzi komparatívnou analýzou a inými metódami, chybne rozhodol, že Komisia bola oprávnená odchýliť sa od komparatívnej analýzy a zamietnuť komparatívne dôkazy, ktoré predložili odvolateľky, a chybne vyvodil, že pri uplatňovaní kritéria prírastkovej ziskovosti nie je nutné, aby sa Komisia sama ubezpečila, že očakávané dodatočné náklady a očakávané prírastkové príjmy nepochádzajúce z leteckej dopravy odrážajú, ako by prevádzkoval letisko PTH.

____________

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1227 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.22614 (C 53/07) poskytnutej Francúzskom v prospech Obchodnej a priemyselnej komory v Pau-Béarn a spoločností Ryanair, Airport Marketing Services a Transavia [oznámené pod číslom C(2014)5085] (Ú. v. EÚ L 201, 2015, s. 109).