Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 3 януари 2019 г. — Asmel società consortile a r.l./A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione

(Дело C-3/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Asmel società consortile a r.l.

Ответник: A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione

Преюдициални въпроси

Противоречи ли на общностното право национална разпоредба като член 33, алинея 3-bis от Законодателен декрет № 163 от 12 април 2006 г., която ограничава самостоятелността на общините, в рамките на възлагането на централен орган за покупки, само до два организационни модела, като съюз на общините, ако вече съществува такъв, или консорциум от общините, който трябва да бъде учреден?

Във всички случаи, противоречи ли на общностното право, и по-специално на принципите на свободно движение на услуги и на максимално отваряне за конкуренцията в областта на обществените поръчки за услуги, национална разпоредба като член 33, алинея 3bis от Законодателен декрет № 163 от 12 април 2006 г. във връзка с член 3, алинея 25 от Законодателен декрет № 163 от 12 април 2006 г., която по отношение на организационния модел на консорциумите от общини изключва възможността за създаване на частноправни организации, като например консорциум съгласно общия правен режим с участието и на частноправни субекти?

Противоречи ли на общностното право, и по-специално на принципите на свободно движение на услуги и на максимално отваряне за конкуренцията в областта на обществените поръчки за услуги, национална разпоредба като член 33, алинея 3bis, която — ако се тълкува в смисъл, че позволява на консорциумите от общини, които са централни органи за покупки, да действат на територия, съответстваща на територията на членуващите общини като цяло, и следователно най-много в рамките на провинцията — ограничава района на действие на посочените централни органи за покупки?.

____________