Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 3. januára 2019 – Asmel società consortile a r.l./A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione

(vec C-3/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odporca v odvolacom konaní: Asmel società consortile a r.l.

Ďalší účastník konania: A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione

Prejudiciálne otázky

Odporuje právu Spoločenstva vnútroštátna právna úprava, akou je článok 33 ods. 3a legislatívneho dekrétu č. 163 z 12. apríla 2006, ktorý pri obstarávaní prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie obmedzuje nezávislosť obcí iba na dva organizačné modely akými sú združenie obcí za predpokladu, že už existuje alebo konzorcium medzi obcami, ktoré sa má založiť?

A v každom prípade odporuje právu Spoločenstva a predovšetkým zásadám voľného pohybu služieb a maximálnej otvorenosti hospodárskej súťaže v oblasti verejných zákaziek na služby, vnútroštátne pravidlo, akým je článok 33 ods. 3a legislatívneho dekrétu č. 163 z 12. apríla 2006, ktorý v spojení s článkom 3 ods. 25 legislatívneho dekrétu č. 163 z 12. apríla 2006 v súvislosti s organizačným modelom obecných konzorcií vylučuje možnosť zriadiť útvary podľa súkromného práva, akými je napríklad konzorcium zriadené podľa všeobecného práva s účasťou aj súkromných subjektov?

Nakoniec odporuje právu Spoločenstva a predovšetkým zásadám voľného pohybu služieb a maximálnej otvorenosti hospodárskej súťaže v oblasti verejných zákaziek na služby, vnútroštátne pravidlo, akým je článok 33 ods. 3a, ktorý ak sa vykladá v tom zmysle, že umožní obecným konzorciám, ktoré sú centrálnymi obstarávacími inštitúciami pôsobiť na území zodpovedajúceho územiu pridružených obcí chápaného ako celok a teda maximálne zodpovedajúci provinčnému územiu, tak obmedzuje rozsah pôsobnosti týchto centrálnych obstarávacích inštitúcií?

____________