Language of document :

Жалба, подадена на 1 март 2019 г. от Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (шести разширен състав) на 13 декември 2019 г. по дело T-165/16, Ryanair and Airport Marketing Services/Комисия

(Дело C-205/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (представители: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Други страни в производството: Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

да се отмени решение на Общия съд от 13 декември 2018 г. по дело T-165/16, и

да се отмени член 1, параграф 4 и членове 2—4 от Решение (ЕС) 2016/2871 на Комисията от 15 октомври 2014 година относно държавните помощи SA.26500 — 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008), или, при условията на евентуалност, да се върне делото на Общия съд за ново разглеждане; при всички положения,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски на жалбоподателите по настоящото производство по обжалване и по производството пред Общия съд по дело T-165/16.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите твърдят, че обжалваното съдебно решение трябва да бъде отменено на следните основания.

Първо, Общият съд е приложил неправилно член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз и правото на защита на жалбоподателите в производството пред Комисията. Общият съд: допуснал е грешка като е провел разграничение между конкретните права по член 41, параграф 2 от Хартата и общото право на добра администрация по член 41, параграф 1 от Хартата; допуснал е грешка като е приел, че правата по член 41, параграф 2 от Хартата не се прилагат в разследвания за държавни помощи; допуснал е грешка като е приел, че е налице конфликт между член 41, параграфи 1 и 2 от Хартата и членове 107 и 108 ДФЕС; допуснал е грешка като е приел, че жалбоподателите могат да се считат просто за източник на информация в разследването.

Второ, Общият съд е нарушил член 107, параграф 1 ДФЕС като е тълкувал неправилно понятието за предимство. Общият съд: допуснал е грешка като е заключил, че при прилагането на критерия за оператор в условията на пазарна икономика (ОУПИ) няма методологична йерархия между сравнителния анализ и останалите методи; допуснал е грешка като е приел, че Комисията може да започне със сравнителния анализ и да отхвърли сравнителните доказателства, представени от жалбоподателите; допуснал е грешка като е заключил, че при прилагането на критерия за допълнителна рентабилност Комисията трябва да се увери, че очакваните допълнителни разходи и очакваните допълнителни приходи от невъздухоплавателни дейности отразяват начина по който един ОУПИ е експлоатирал летището.

____________

1 Решение (ЕС) 2016/287 на Комисията от 15 октомври 2014 година относно държавните помощи SA.26500 — 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008), предоставени от Германия на Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH и на Ryanair Ltd. (нотифицирано под номер C(2014) 7369) (ОВ L 59, 2016 г., стр. 22).