Language of document :

Appel iværksat den 1. marts 2019 af Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd, og Airport Marketing Services Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Udvidede Afdeling) den 13. december 2018 i sag T-165/16, Ryanair og Airport Marketing Services mod Kommissionen

(Sag C-205/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd, og Airport Marketing Services Ltd (ved avocat E. Vahida, Δικηγόρος I.-G. Metaxas-Maranghidis, Rechtsanwalt G. Berrisch og solicitor B. Byrne)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 13. december 2018 i sag T-165/16 ophæves.

Artikel 1, stk. 4, og artikel 2-4 i Kommissionens afgørelse (EU) 2016/287 1 af 15. oktober 2014 om statsstøtte SA.26500 – 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) annulleres, eller subsidiært hjemvises sagen til Retten til fornyet behandling.

Kommissionen tilpligtes at betale appellanternes omkostninger i forbindelse med denne appelsag og i forbindelse med proceduren for Retten i sag T-165/16.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanterne har gjort gældende, at den appellerede dom skal ophæves, af de neden for anførte grunde.

For det første foretog Retten en forkert anvendelse af artikel 41 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder og appellanternes ret til forsvar i den sag, der blev behandlet af Kommissionen. Retten begik en fejl ved: at sondre mellem de særlige rettigheder i chartrets artikel 41, stk. 2, og den generelle ret til god forvaltning, som er fastsat i chartrets artikel 41, stk. 1; at fastslå, at rettighederne i chartrets artikel 41, stk. 2, ikke finder anvendelse i statsstøtteundersøgelser; at fastslå, at der er konflikt mellem, på den ene side, chartrets artikel 41, stk. 1 og 2, og, på den anden side, artikel 107 TEUF og artikel 108 TEUF, og ved at fastslå, at appellanterne alene kunne anses for at være en oplysningskilde i forbindelse med undersøgelsen.

For det andet tilsidesatte Retten artikel 107, stk. 1, TEUF ved at anlægge en forkert fortolkning af begrebet fordel. Retten begik en fejl ved: at konkludere, at der ikke gælder noget hierarki mellem den komparative analysemetode og øvrige metoder i forbindelse med anvendelsen af princippet om den markedsøkonomiske aktør; at fastslå, at Kommissionen var berettiget til at undlade at foretage en komparativ analyse og afvise det komparative bevismateriale, som appellanterne havde fremlagt, og ved at konkludere, at Kommissionen, når den foretager testen om gradvist stigende rentabilitet, ikke selv er forpligtet til at godtgøre, at de forventede meromkostninger og de forventede ikke-luftfartsrelaterede indtægter afspejler, hvordan en markedsøkonomisk aktør ville have drevet lufthavnen.

____________

1     Kommissionens afgørelse (EU) 2016/287 af 15.10.2014 om statsstøtte SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) som Tyskland har ydet til Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH og Ryanair Ltd. (meddelt under nummer C(2014) 7369) (EUT 2016, L 59, s. 22).