Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Полша), постъпило на 27 февруари 2019 г. — RL sp. z o.o./J. M.

(Дело C-199/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Страни в главното производство

Ищец: RL sp. z o.o. със седалище в Ł.

Ответник: J. M.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 2, параграф 1 от Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки1 — транспониран в полския правен ред с член 4, параграф 1 от Ustawa z dnia 8 marca 2013 г. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Закон от 8 март 2013 г. за сроковете за плащане по търговски сделки, консолидиран текст, Dz.U., 2019 г., позиция 118) — да се тълкува в смисъл, че за сделки, водещи до доставка на стоки или предоставяне на услуги срещу възнаграждение (търговски сделки), трябва да се считат също договорите, при които специфичната престация се изразява в предоставяне срещу заплащане на вещ за временно ползване (например договор за наем или договор за аренда)?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли член 5 от посочената директива — транспониран в полския правен ред с член 11, параграф 1 от Закона за сроковете за плащане по търговски сделки — да се тълкува в смисъл, че за договаряне от страните по търговска сделка на график за плащане на вноски трябва да се счита също договарянето на периодично изпълнение на парична престация от длъжника, включително при сключване на договор за неопределено време?

____________

1 ОВ L 48, стр. 1.