Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polsko) dne 27. února 2019 – RL sp. z o.o. v. J. M.

(Věc C-199/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Účastníci původního řízení

Žalobkyně v původní žalobě a žalovaná ve vzájemné žalobě: RL sp. z o.o.

Žalovaný v původní žalobě a žalobce ve vzájemné žalobě: J. M.

Předběžné otázky

Musí být čl. 2 [bod] 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích1 , který je do polského právního řádu proveden článkem 4 [bodem] 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (zákon o lhůtách splatnosti v obchodních transakcích) ze dne 8. března 2013 (úplné znění: Dz. U. z roku 2019, pol. 118), vykládán v tom smyslu, že za transakce, které vedou k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu (obchodní transakce), musí být považovány také smlouvy, jejichž charakteristické plnění spočívá v úplatném přenechání věci k dočasnému užívání (např. nájemní smlouva nebo pachtovní smlouva)?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Musí být článek 5 uvedené směrnice, který je do polského právního řádu proveden článkem 11 odst. 1 zákona o lhůtách splatnosti v obchodních transakcích, vykládán v tom smyslu, že za sjednání splátkového kalendáře stranami obchodní transakce musí být považováno také sjednání opakujícího se peněžitého plnění dlužníka, a to i v případě, že je smlouva uzavírána na dobu neurčitou?

____________

1 Úř. věst. L 48, s. 1.