Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polen) den 27. februar 2019 – RL sp. z o.o. mod J.M.

(Sag C-199/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Parter i hovedsagen

Sagsøger og sagsøgt vedrørende modkravet: RL sp. z o.o.

Sagsøgt og sagsøger vedrørende modkravet: J.M.

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 1 , som er gennemført i polsk ret ved artikel 4, nr. 1, i lov om betalingsfrister i handelstransaktioner af 8. marts 2013 (Dz. U. 2009, pos. 118, konsolideret udgave), fortolkes således, at også aftaler, hvis karakteristiske ydelse består i mod vederlag at overlade en genstand til midlertidig benyttelse (f.eks. leje- og forpagtningsaftaler), anses for forretningsmæssige transaktioner, som indebærer levering af varer eller tjenester mod vederlag (handelstransaktioner)?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Skal dette direktivs artikel 5, som er gennemført i polsk ret ved artikel 11, stk. 1, i lov om forsinket betaling, fortolkes således, at der foreligger en ratebetalingsaftale mellem parterne i en handelstransaktion, når det er aftalt, at debitor skal yde en tilbagevendende pengebetaling, også i tilfælde, hvor aftalen er indgået på ubestemt tid?

____________

1 EUT L 48, s. 1