Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Puola) on esittänyt 27.2.2019 – RL sp. z o.o. v. J. M.

(asia C-199/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Pääasian asianosaiset

Kantaja: RL sp. z o.o.

Vastaaja: J. M.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16.2.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU1 2 artiklan 1 alakohtaa, joka on pantu Puolan oikeusjärjestyksessä täytäntöön kaupallisten toimien maksuajoista 8.3.2013 annetun lain (ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; konsolidoitu teksti Dz.U. 2019, järjestysnumero 118) 4 §:n 1 momentilla, tulkittava siten, että toimina, jotka johtavat tavaroiden luovutukseen ja palvelujen suorittamiseen korvausta vastaan (kaupalliset toimet), on pidettävä myös sopimuksia, joiden luonteenomaisessa suorituksessa on kyse esineen vastikkeellisesta väliaikaiseen käyttöön luovutuksesta (esim. vuokrasopimukset)?

Jos edellä esitettyyn kysymykseen annetaan myöntävä vastaus: onko edellä mainitun direktiivin 5 artiklaa, joka on pantu Puolan oikeusjärjestyksessä täytäntöön kaupallisten toimien maksuajoista annetun lain 11 §:n 1 momentilla, tulkittava siten, että kaupallisen toimen osapuolten sopimuksena maksuaikataulusta, jonka mukaan maksut suoritetaan maksuerissä, on pidettävä myös sopimusta, jonka mukaan velallinen suorittaa rahasuorituksen määräajoin, myös silloin, kun tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus?

____________

1 EUVL 2011, L 48, s. 1.