Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. februārī iesniedza Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polija) – RL sp. z o.o./J.M.

(Lieta C-199/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Pamatlietas puses

Prasītāja: RL sp. z o.o.

Atbildētājs: J.M.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/7/ES 1 (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos 2. panta 1. punkts, kurš ir transponēts Polijas tiesību aktos ar 2013. gada 8. marta ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [Likuma par maksājumu termiņiem komercdarījumos] (konsolidētais teksts: Dz.U., 2019., 118. poz.) 4. panta 1. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka par darījumiem, kuru rezultāts ir preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana par atlīdzību (komercdarījumi), ir uzskatāmi arī līgumi, kuru raksturīgais izpildījums ir lietu nodošana pagaidu lietošanā par atlīdzību (piemēram, nomas vai īres līgumi)?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumi ir apstiprinoša – vai minētās direktīvas 5. pants, kurš tika transponēts Polijas tiesību aktos ar Likuma par maksājumu termiņiem komercdarījumos 11. panta 1. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka par komercdarījuma pušu vienošanos par maksājumu grafiku ir uzskatāma arī vienošanās par to, ka parādniekam periodiski ir jāveic maksājuma saistības, tostarp arī tad, ja līgums tika noslēgts uz nenoteiktu laiku?

____________

1 OV 2011, L 48, 1. lpp.