Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Poľsko) 27. februára 2019 – RL sp. z o.o./J. M.

(vec C-199/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a žalovaná v konaní o vzájomnej žalobe: RL sp. z o.o.

Žalovaný a žalobca v konaní o vzájomnej žalobe: J. M.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách1 , ktorý bol do poľského práva prebratý článkom 4 bodom 1 zákona o dobách splatnosti v obchodných transakciách z 8. marca 2013 (Dz. U. 2019, položka 118, konsolidované znenie) vykladať v tom zmysle, že za transakcie, ktoré vedú k dodávke tovaru alebo k poskytovaniu služieb za odplatu (obchodné transakcie), sa majú považovať aj zmluvy, ktorých charakteristické plnenie spočíva v odplatnom prenechaní veci do dočasného užívania (napr. zmluvy o nájme a zmluvy o prenechaní do užívania)?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa článok 5 tejto smernice, ktorý bol do poľského práva prebratý článkom 11 ods. 1 zákona o dobách splatnosti v obchodných transakciách, vykladať v tom zmysle, že za dohodu účastníkov obchodnej transakcie o rozvrhu platieb sa má považovať tiež dohoda o plnení dlžníka formou opakujúcich sa peňažných platieb, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzatvorená na dobu neurčitú?

____________

1 Ú. v. EÚ L 48, s. 1.