Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polen) den 27 februari 2019 – RL sp. z o.o. z mot J.M.

(Mål C-199/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Parter i det nationella målet

Kärande: RL sp. z o.o. z siedzibą w Ł.

Svarande: J.M.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner1 , vilken har införlivats i den polska lagstiftningen genom artikel 4.1 i lagen av den 8 mars 2013 om betalningsfrister vid handelstransaktioner (konsoliderad text: Dz. U. 2009, pos. 118), tolkas så, att transaktioner som leder till leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning (handelstransaktioner) också omfattar avtal där den karaktäristiska prestationen består i att mot ersättning överlåta egendom för tidsbegränsad användning (till exempel hyres- eller arrendeavtal)?

Om svaret på fråga 1 är jakande. Ska artikel 5 i detta direktiv, som har införlivats i polsk rätt genom artikel 11.1 i lagen om betalningsfrister vid handelstransaktioner, tolkas så, att det är fråga om en avbetalningsplan mellan parterna i en handelstransaktion när dessa har avtalat om att gäldenären ska göra fortlöpande betalningar, även om avtalet ingåtts på obestämd tid?

____________

1 EUT L 48, s. 1.