Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d’État (Белгия), постъпило на 28 февруари 2019 г. — H. A./État belge

(Дело C-194/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподател: H. A.

Ответник: État belge

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 27 от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство1 (преработен текст), разглеждан самостоятелно и във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че за да се гарантира правото на ефективна правна защита, той задължава националния съд да вземе предвид обстоятелства, които евентуално са настъпили след приемането на решението за „прехвърляне съгласно Дъблинската система“?

____________

1 ОВ L 180, 2013 г., стр. 31.