Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 28. února 2019 – H. A. v. État belge

(Věc C-194/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: H. A.

Odpůrce: État belge

Předběžná otázka

Musí být článek 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/20131 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění), posuzovaný samostatně a ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie, vykládán v tom smyslu, že ukládá vnitrostátnímu soudu povinnost případně zohlednit skutkové okolnosti, jež nastaly po vydání rozhodnutí o ,přemístění podle nařízení Dublin‘, aby bylo zaručeno právo na účinný ochranný prostředek?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 180, s. 31.