Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil dʼÉtat (Belgien) den 28. februar 2019 – H.A. mod État belge

(Sag C-194/19)

Processprog: ftransk

Den forelæggende ret

Conseil dʼÉtat

Parter i hovedsagen

Appellant: H.A.

Indstævnt: État belge

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne 1 (omarbejdning) i sig selv og sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at den for at sikre retten til effektive retsmidler pålægger den nationale ret i givet fald at tage hensyn til omstændigheder, der ligger senere end en afgørelse om »Dublinoverførsel«?

____________

1     EUT 2013, L 180, s. 31.