Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 28. veebruaril 2019 – H. A. versus État belge

(kohtuasi C-194/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: H. A.

Vastustaja: État belge

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest1 (uuesti sõnastatud), artiklit 27 eraldivõetuna või koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tuleb tõlgendada nii, et see nõuab, et selleks, et tagada õigust tõhusale õiguskaitsele, peab liikmesriigi kohus võtma vajadusel arvesse „Dublini üleandmisotsusest“ hilisemaid asjaolusid?

____________

1 ELT 2013, L 180, lk 31.