Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 28.2.2019 – H. A. v. Belgian valtio

(asia C-194/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: H. A.

Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 604/20131 27 artiklaa, luettuna yksin ja yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, tulkittava siten, että siinä velvoitetaan kansallinen tuomioistuin tarvittaessa ottamaan huomioon Dublinin säännöstön mukaista siirtopäätöstä myöhemmät seikat, jotta taataan oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan?

____________

1 EUVL 2013, L 180, s. 31.