Language of document :

A Conseil d'État (Belgium) által 2019. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – H. A. kontra État belge

(C-194/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: H. A.

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (átdolgozás) 27. cikkét önállóan vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével együtt úgy kell-e értelmezni, mint amely a hatékony jogorvoslathoz való jog biztosítása érdekében előírja, hogy a nemzeti bíróság adott esetben figyelembe vegye a „dublini rendelet szerinti átadásra vonatkozó” határozat meghozatalát követően bekövetkező körülményeket?

____________

1 HL 2013. L 180., 31. o.; helyesbítés: HL 2018. L 33., 6. o.