Language of document :

2019 m. vasario 28 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje H. A. / Belgijos valstybė

(Byla C-194/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: H. A.

Kita kasacinio proceso šalis: Belgijos valstybė

Prejudicinis klausimas

Ar 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)1 , 27 straipsnis – atskirai ir kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu – turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nacionalinis teismas, siekdamas užtikrinti teisę į veiksmingą teisinę gynybą, prireikus turi atsižvelgti į aplinkybes, susiklosčiusias priėmus sprendimą dėl „perdavimo pagal Dublino reglamentą“?

____________

1 OL L 180, 2013, p. 31.