Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. februārī iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – H. A./État belge

(Lieta C-194/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājs: H. A.

Atbildētāja: État belge

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas [(ES)] Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm 1 (pārstrādāta redakcija), 27. pants atsevišķi [un] kopā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to[, lai nodrošinātu] efektīvu tiesību aizsardzību tiesā[,] valsts tiesai ir noteikts pienākums attiecīgā gadījumā ņemt vērā apstākļus, kas ir radušies pēc “Dublinas pārsūtīšanas procedūras” lēmuma?

____________

1 OV 2013, L 180, 31. lpp.