Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 28 februarie 2019 – H. A./État belge

(Cauza C-194/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Recurent: H. A.

Intimat: État belge

Întrebarea preliminară

Articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid1 (reformare), privit în mod izolat și în coroborare cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretat în sensul că impune, pentru a garanta dreptul la o cale de atac efectivă, ca instanța națională să ia în considerare, dacă este cazul, elemente ulterioare deciziei de «transfer Dublin»?

____________

1 JO 2013, L 180, p. 31.