Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 28. februára 2019 – H. A./Belgický štát

(vec C-194/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: H. A.

Odporca: Belgický štát

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov1 (prepracované znenie), čítaný samostatne alebo v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že ukladá vnútroštátnemu súdu, aby na účely zabezpečenia práva na účinný opravný prostriedok prípadne zohľadnil skutočnosti, ktoré nastali po prijatí rozhodnutia o „odovzdaní podľa nariadenia Dublin“?

____________

1 Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31.