Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 28. februarja 2019 – H. A./État belge

(Zadeva C-194/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: H. A.

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: État belge

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 27 Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva1 (prenovitev) posebej ali v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da za zagotovitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva zahteva, da nacionalno sodišče, če je primerno, upošteva okoliščine, ki so se zgodile po sprejetju odločbe o ,predaji po dublinskem sistemu‘?

____________

1 UL L 180, 2013, str. 31.