Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 28 februari 2019 – H. A. mot État belge

(Mål C-194/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Klagande: H. A.

Motpart: État belge

Tolkningsfråga

Ska artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat1 (omarbetning), separat eller i förening med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att den nationella domstolen, för att garantera rätten till ett effektivt rättsmedel, i förekommande fall är skyldig att beakta omständigheter som inträffat efter det att ett beslut om ”Dublinöverföring” antagits?

____________

1 EUT L 180, 2013, s. 31.