Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Полша), постъпило на 12 декември 2018 г. — Mikrokasa S.A. със седалище Гданск и Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty със седалище Варшава/XO

(Дело C-779/18)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Страни в главното производство

Ищци: Mikrokasa S.A. със седалище Гданск и Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty със седалище Варшава

Ответник: XO

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета1 , и по-специално член 3, буква ж), член 10, параграф 1 и член 22, параграф 1, да се тълкуват в смисъл, че не допускат обособяването на т.нар. „извънлихвени разходи по кредита“, определяни като обща сума по предвидена в закона формула за изчисление, съдържаща се в член 36а от Закона за потребителския кредит (от 12 май 2011 г., Dz.U.2018.993, консолидиран текст), от т.нар. „общи разходи за кредита за потребителя“, определени в посочената по-горе директива, така че от потребителя да е възможно да се укрият действителните извънлихвени разходи по кредита, поемани от търговеца?

Трябва ли разпоредбите на Директива 93/13/ЕИО от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори2 , и по-специално член 1, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1, да се тълкуват в смисъл, че не допускат проверка с оглед на изискванията по член 3 от посочената директива на условията по договори за потребителски кредит относно т.нар. извънлихвени разходи по кредита, критериите за чието установяване са определени в разпоредбата на член 36а от Закона за потребителския кредит (от 12 май 2011 г., Dz.U.2018.993, консолидиран текст)?

____________

1 ОВ L 133, 2008 г., стр. 66.

2 ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.