Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polen) den 12. december 2018 – Mikrokasa S.A. w Gdyni og Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie mod XO

(Sag C-779/18)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Mikrokasa S.A. w Gdyni og Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Sagsøgt: XO

Præjudicielle spørgsmål

Skal bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF 1 af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF med senere ændringer), navnlig artikel 3, litra g), artikel 10, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, fortolkes således, at de er til hinder for, at såkaldte »renteuafhængige kreditomkostninger«, som fastsættes generelt i henhold til en lovbestemt beregningsformel, der er beskrevet i artikel 36a i lov af 12. maj 2011 om forbrugerkredit (Dz.U. 2018 993, konsolideret udgave), udskilles fra de »samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkreditten« som fastsat i nævnte direktiv på en måde, der kan sløre de renteuafhængige kreditomkostninger, som faktisk afholdes af den erhvervsdrivende?

Skal bestemmelserne i Rådets direktiv 93/13/EØF 2 af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, navnlig artikel 1, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, fortolkes således, at de er til hinder for en efterprøvelse af kontraktvilkår i forbrugerkreditaftaler ud fra de i nævnte direktivs artikel 3 beskrevne betingelser, såfremt der er tale om såkaldte renteuafhængige kreditomkostninger, hvor kriterierne for fastsættelsen er beskrevet i artikel 36a i lov af 12. maj 2011 om forbrugerkredit (Dz.U. 2018 993, konsolideret udgave)?

____________

1     EUT 2008, L 133, s. 66.

2     EFT 1993, L 95, s. 29.