Language of document :

2018 m. gruodžio 12 d. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mikrokasa S.A., kurios buveinė Gdynėje, ir Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, kurio buveinė Varšuvoje / XO

(Byla C-779/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Mikrokasa S.A., kurios buveinė Gdynėje, ir Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, kurio buveinė Varšuvoje

Atsakovė: XO

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. balandžio 23 d. Direktyvos 2008/48/EB1 dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB nuostatos, visų pirma jos 3 straipsnio g punktas, 10 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnio 1 dalis, turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiamas vadinamųjų su palūkanomis nesusijusių kredito išlaidų, nustatomų kaip fiksuotas dydis pagal įstatyme nustatytą skaičiavimo formulę, įtvirtintą Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (2011 m. gegužės 12 d. Vartojimo kredito įstatymas, suvestinė redakcija Dz. U, 2018, 993 poz.) 36a straipsnyje, išskyrimas iš vadinamosios bendros kredito kainos vartotojui, apibrėžtos nurodytoje direktyvoje, tokiu būdu, kad būtų galima nuslėpti nuo vartotojo faktines su palūkanomis nesusijusias kredito išlaidas, kurias patiria įmonė?

2.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. Direktyvos 93/13/EEB2 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais nuostatos, visų pirma jos 1 straipsnio 2 dalis, 6 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis, turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas neleidžiama kontroliuoti vartojimo kredito sutarčių sąlygų pagal šios direktyvos 3 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus, kiek tai susiję su vadinamosiomis su palūkanomis nesusijusiomis kredito išlaidomis, kurių nustatymo kriterijai apibrėžti 2011 m. gegužės 12 d. Vartojimo kredito įstatymo 36a straipsnio nuostatose?

____________

1 OL L 133, p. 66; klaidų ištaisymas OL L 234, 2011 9 10, p. 16.

2 OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.