Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. decembrī iesniedza Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polija) – Mikrokasa S.A. w Gdyni un Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie/XO

(Lieta C-779/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Pamatlietas puses

Prasītāji: Mikrokasa S.A. w Gdyni, Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Atbildētāja: XO

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2008/48/EK 1 (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EEK noteikumi, jo īpaši 3. panta g) punkts, 10. panta 1. punkts un 22. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu tā saucamo “kredīta izmaksu, kas nav procenti”, ko nosaka ar vienotas likmes palīdzību saskaņā ar likumā noteikto aprēķināšanas formulu, kas aprakstīta 2011. gada 12. maija ustawa o kredycie konsumenckim (Likums par patēriņa kredītu, Dz. U. 2018.993, konsolidētā redakcija) 36.a pantā, nošķiršanu no tā saucamām “kredīta kopējām izmaksām patērētājam”, kas noteiktas minētajā direktīvā, tā, lai no patērētāja slēptu uzņēmēja faktiskās kredīta izmaksas, kas nav procenti?

Vai Direktīvas 93/13/EEK 2 (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos noteikumi, jo īpaši 1. panta 2. punkts, 6. pants 1. punkts un 7. pants 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie neļauj pārbaudīt patēriņa kredītlīgumus atbilstoši nosacījumiem, kas aprakstīti minētās direktīvas 3. pantā, daļā, kura aptver tā saucamās kredīta izmaksas, kas nav procenti, kuru noteikšanas kritēriji ir noteikti 2011. gada 12. maija ustawa o kredycie konsumenckim (likums par patēriņa kredītu, Dz. U. 2018.993, konsolidētā redakcija) 36.a pantā?

____________

1 OV 2008, L 133, 66. lpp.

2 OV 1993, L 95, 29. lpp.