Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Poľsko) 12. decembra 2018 – Mikrokasa S.A. w Gdyni a Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie/XO

(vec C-779/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Mikrokasa S.A. w Gdyni a Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Žalovaná: XO

Prejudiciálne otázky

Majú sa ustanovenia smernice 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS1 , najmä článok 3 písm. g), článok 10 ods. 1 a článok 22 ods. 1, vykladať v tom zmysle, že bránia vyčleneniu tzv. „nákladov spojených s úverom odlišných od úrokov“, ktoré sa paušálne určujú podľa zákonom stanoveného výpočtového vzorca uvedeného v článku 36a zákona z 12. mája 2011 o spotrebiteľských úveroch (Dz. U. 2018.993, konsolidované znenie) z „celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom“ uvedených v citovanej smernici, a to tak, že sa umožní zatajiť náklady spojené s úverom odlišné od úrokov, ktoré podnikateľ skutočne znáša?

Majú sa ustanovenia smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách2 , najmä článok 1 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1, vykladať v tom zmysle, že bránia preskúmaniu ustanovení zmlúv o spotrebiteľskom úvere na základe požiadaviek uvedených v článku 3 uvedenej smernice, pokiaľ ide o tzv. náklady spojené s úverom odlišné od úrokov, ktoré sa určujú podľa kritérií uvedených v článku 36a zákona z 12. mája 2011 o spotrebiteľských úveroch (Dz. U. 2018.993, konsolidované znenie)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 133, s. 66.

2 Ú. v. ES L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.