Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polen) den 12 december 2018 – Mikrokasa S.A. w Gdyni och Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie mot XO

(Mål C-779/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parter i det nationella målet

Klagande: Mikrokasa S.A. w Gdyni, Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Motpart: XO

Tolkningsfrågor

Ska direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG1 , särskilt artiklarna 3 g, 10.1 och 22.1 tolkas så, att de utgör hinder för en uppdelning i dels så kallade ”andra kreditkostnader än ränta”, som fastställs schablonmässigt enligt en lagstadgad formel i artikel 36a i konsumentkreditlagen (lag av den 12 maj 2011 om konsumentkrediter, Dz. U. 2018.993, konsoliderad version), och dels den så kallade ”sammanlagda kreditkostnaden för konsumenten” som anges i nämnda direktiv, på ett sätt som medför att näringsidkarens verkliga kostnader för krediten som inte utgör ränta döljs för konsumenten?

Ska direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal2 , särskilt artiklarna 1.2, 6.1 och 7.1, tolkas så, att de utgör hinder för att kontrollera villkoren i konsumentkreditavtal, av skäl som anges i artikel 3 i direktivet, i den del som innefattar så kallade andra kreditkostnader än ränta, vars kriterier fastställs i artikel 36a i konsumentkreditlagen (lag av den 12 maj 2011 om konsumentkrediter, Dz. U. 2018.993, konsoliderad version)?

____________

1     EUT L 133, s. 66.

2     EGT L 95, s. 29.