Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 19. februára 2019 – B. M. M., B. S./État belge

(vec C-133/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: B. M. M., B. S.

Odporca: État belge

Prejudiciálne otázky

Má sa na zaručenie účinnosti práva Európskej únie a aby sa neznemožnilo uplatnenie práva na zlúčenie rodiny, ktoré jej je podľa navrhovateľky priznané článkom 4 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny1 , vykladať toto ustanovenie tak, že vyžaduje, aby dieťa garanta mohlo uplatniť právo na zlúčenie rodiny vtedy, keď sa stane plnoletým počas súdneho konania, v ktorom sa napáda rozhodnutie, ktoré mu toto právo zamieta a ktoré bolo teda prijaté vtedy, keď bolo ešte maloleté?

Majú sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie a článok 18 smernice 2003/86/ES vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa žaloba o neplatnosť podaná proti zamietnutiu práva na zlúčenie rodiny maloletého dieťaťa považovala za neprípustnú z toho dôvodu, že dieťa sa stalo plnoletým počas súdneho konania, keďže by bolo zbavené možnosti, aby súd rozhodoval o jeho žalobe proti tomuto rozhodnutiu a pretože by bolo porušené jeho právo na účinný prostriedok nápravy?

____________

1 Ú. v. EÚ L 251, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 224.